Plány vybudovat tramvaj na sídliště Dědina dramaticky pokročily vpřed – pražský magistrát v pátek 31. července zveřejnil tzv. Stanovisko, tedy poslední z dokumentů procesu EIA (posuzování dopadů na životní prostředí).

Lednové veřejné projednání přitáhlo do ZŠ Dědina opravdu mohutné davy. Foto: Liboc.info
Lednové veřejné projednání přitáhlo do ZŠ Dědina opravdu mohutné davy. Foto: Liboc.info

Téměř na den přesně dva roky poté, co posuzování začalo, se tak občané dozvěděli finální verdikt v jejich dlouhé snaze přimět politiky a úředníky k objektivnímu posouzení pozitiv a negativ celého projektu.

I zběžný pohled do textu Stanoviska a vypořádání námitek naznačuje, že většinu občanů zapojených do připomínkování čeká poměrně drsné zklamání.

V blízké budoucnosti se výsledky pokusíme znalyzovat a zjistit od magistrátu, radnice Prahy 6 i Dopravního podniku, jak se věci mají a co z toho všeho plyne. A zda se vše posune do fáze územního řízení, či – teoreticky – vše začne od nuly s novým projektem reflektujícím více názory lidí, jak slibuje Praha 6.

Stanovisko najdete níže na stránce (též zde v PDF), všechny dokumenty můžete najít i na oficiálních stránkách Cenia.cz. Mimo jiné jsou tam i odpovědi na námitky občanů (též zde v PDF) a stručný zápis z bouřlivého a emotivního veřejného projednání v lednu 2015 (též zde v PDF).

Magistrát neustopil: negativa neřeší

Už i představitelé magistrátu soukromě přiznávají, že pověřit experta Václava Obluka zpracováním posudku byla chyba - jeho vystupování při veřejném projednání a nevelká schopnost vypořádat ústní i písemné otázky občanů výrazně posílily pozice odpůrců tramvaje. Foto: Liboc.info
Už i představitelé magistrátu soukromě přiznávají, že pověření experta Václava Obluka zpracováním posudku autorům projektu vše zkomplikovalo – jeho vystupování při veřejném projednání posílilo počty odpůrců tramvaje. Jak uvedl nejmovaný insider, „bude nyní velmi těžké přesvědčit místní, že jejich názory někdo bere vážně.“ Foto: Liboc.info

V čemu jsou důvody zklamání? Magistrát se odmítl navzdory dvou letům žádostí a desítkám dopisů zabývat například tím, že nová plánovaná křižovatka na Evropské by přinesla dramatické zhoršení životního prostředí v oblasti a přivedla do ní tranzitní dopravu z širokého okolí.

Experti magistrátu, tedy především autor tzv. Posudku Václav Obluk, nadále svými závěry dovozují, že auta si nebudou přes novou křižovatku zkracovat cestu a budou raději dobrovolně jezdit trasou delší a pomalejší.

Stanovisko dává zelenou oběma zvažovaným variantám: výstavbě plnohodnotné křižovatky na Evropské, do níž by byla svedena doprava z Vlastiny, i variantě počítající s tím, že Vlastina by byla nadále průjezdná v jednom směru a na Evropské by vznikl pouze sjezd.

A co na to radnice Prahy 6?

Radnice Prahy 6 přitom dává oficiálně najevo, že obě tyto varianty jsou pro ní nepřijatelné a že za těchto okolností s projektem nebude souhlasit. Její představitelé v minulých měsících naznačovali, že se pokusí najít nějaké jiné schůdnější a s občany prodiskutované řešení. Zatím se tak však navzdory slibům nestalo a ani tvrdý text Stanoviska a vypořádání námitek tomu nijak nanapovídají.

Co z toho vyplývá, není zatím zcela jasné, radnice zatím oficiálně na vydání Stanoviska nereagovala a dotazy webu Liboc.info  zatím nebyly zodpovězeny.

Stanovisko: musí vzniknout parkovací dům

Jeden významný posun ve srovnání s původní verzí projektu přece jen nastal: Stanovisko kategoricky žádá investora, aby vybudoval náhradu za ztracená parkovací místa: jen na Dědině se předpokládá ztráta zhruba 130 parkovacích míst. Původní projekt počítal s tím, že tramvaj, které zabere de facto celý pás podél zdi vojenských prostorů, prostě místa bez náhrady zruší.

Po tlaku občanů nyní patří k podmínkách vzniku projektu to, aby byla místa nahrazena a vznikl parkovací dům či domy. I tento zásadní ústupek patrně vyvolá na Dědině bouřlivou reakci – právě obavy z vysoké ceny za parkování a z nutnosti chodit do potenciálně vzdáleného parkovacího domu (například na křižovatce Vlastiny a Drnovské) patří k důvodům nemalé skepse, která na sídlišti vůči tramvaji panuje.

 

Dokument: Text Stanoviska

Zdroj: web Cenia.

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

SZn. Vyřizuje/ telefon

S-MHMP-834253/2013 Ing. Tomáš Novotný/ 236004278

Č. j.

M HM P-834253/2013/OCP/VI/876-8/Nov

Datum

30.07.2015

Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále též OCP MHMP), který byl zřízen s účinností od 1. 4. 2015 na základě bodů I.36, I.37, I.38, I.39, I.40 a I.41 usnesení Rady hlavního města Prahy č. 528 ze dne 17. 3. 2015 a do kterého byla ze současně zrušeného odboru životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále též OZP MHMP) převedena mimo jiné i předmětná působnost jako příslušný úřad podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších změn (dále jen zákon), podle § 9a odst. 1 až 3 zákona vydává

souhlasné stanovisko k záměru „Tramvajová trať Divoká Šárka – Dědinská, Praha 6“. I. Povinné údaje
1. Název záměru
Tramvajová trať Divoká Šárka – Dědinská, Praha 6

2. Kapacita (rozsah) záměru

Záměrem je výstavba nové dvoukolejné tramvajové trati o délce cca 2 100 m (od km 5,200 do km 7,070, kde bude navazovat nová tramvajová smyčka) a rekonstrukce tramvajové trati o délce cca 270 m (od km 4,934 do km 5,200).

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 0 Praha 1 Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 Informační linka M HM P: 12 444, fax: 236 007 074 e-mail: ocp @p raha.eu; IDDS: 48ia97h

Nová tramvajová trať začíná v ulici Evropská za vjezdovou výhybkou do smyčky Divoká Šárka, pokračuje ulicí Vlastina a dále podél ulice Drnovská a končí jednokolejným obratištěm s jednou předjízdnou kolejí u křižovatky ulic Drnovská a Dědinská.

Rekonstrukce tramvajové trati v ulici Evropská začíná od křižovatky ulic Evropská a Za Vokovickou vozovnou a končí za vjezdovou výhybkou do smyčky Divoká Šárka.

Součástí záměru je i realizace související infrastruktury.

Na trati je pět párů zastávek s pracovními názvy Divoká Šárka, Vlastina, Sídliště Na Dědině, Ciolkovského a Dědinská. Délka zastávek Divoká Šárka a Dědinská je 67 m, délka ostatních zastávek je 35 m.

Záměr je navrhován v jedné variantě prostorového uspořádání tramvajové trati a dvou variantách výhledového dopravního řešení v okolních ulicích. Varianta 1 počítá s přerušením individuální automobilové dopravy v ul. Vlastina, se zřízením nové světelně řízené křižovatky ulic U Silnice x Evropská a nové křižovatky ulic Radistů x Evropská. Ve variantě 2 je křižovatka Evropská x U Silnice (Navigátorů) redukována na odbočení z ulic U Silnice a Navigátorů do ulice Evropská pouze ve směru do centra, ulice Vlastina má být ve směru od centra průjezdná bez omezení, nové propojení Evropská x Radistů není uvažováno. V obou variantách pak dochází ke změnám dopravního režimu na dalších komunikacích.

3. Zařazení záměru dle přílohy č. 1

Záměr naplňuje ust. § 4 odst. 1 písm. c) zákona, a to ve vztahu k bodu 9.3 kategorie II přílohy č. 1 k zákonu (Tramvajové, podzemní nebo speciální dráhy včetně lanovek).

4. Umístění záměru

kraj:
obec:
městská část: katastrální území:

Hlavní město Praha
hlavní město Praha
Praha 6
Liboc, Ruzyně, Veleslavín, Vokovice

5. Obchodní firma oznamovatele
Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost 6. IČ oznamovatele
00005886
7. Sídlo (bydliště) oznamovatele
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9

č. j. M HMP-834253/2013/OCP/VI/876-8/Nov

strana 2

8. Podmínky pro fázi přípravy záměru, realizace (výstavby) záměru, provozu záměru, popřípadě podmínky pro fázi ukončení provozu záměru za účelem prevence, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzace nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí

a) podmínky pro fázi přípravy

– pro úze mní říze ní

 1. V rámci další přípravy záměru iniciovat řešení náhrady úbytku parkovacích stání v zájmovém území v předstihu před výstavbou tramvajové trati tak, aby nová tramvajová trať nebyla příčinou snížení počtu parkovacích stání po jejím zprovoznění.
 2. Prověřit nezbytnost zásahů do zeleně s cílem zachovat maximální množství stávajících dřevin, resp. omezit kácení dřevin pouze na nezbytně nutnou míru, zejména v případě hodnotných dřevin. Vytipovat stromy, které jsou v kolizi se stavbou a které bude možné přesadit na vhodná místa, přednostně co nejblíže lokality, kde rostou nyní. Aktualizovaný rozsah kácení dřevin stanovit s ohledem na požadavky hlavního města Prahy a městské části Praha 6.
 3. Ve vztahu kpožadavku na omezení kácení dřevin pouze na nezbytně nutnou míru upřesnit rozsah ochrany jednotlivých stromů v etapě výstavby (v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích).
 4. Orientovat se na maximální kompenzaci kácené zeleně, precizovat a konkretizovat rozsah sadových úprav s ohledem na požadavky hlavního města Prahy a městské části Praha 6 (rozsah kompenzační výsady v rámci sadových úprav projednat s Úřadem městské části Praha 6).
 5. Řešit záměr i s ohledem na požadavek vytvoření vhodných podmínek pro pěší a pro cyklistickou dopravu.
 6. Dořešit odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu na pozemku parc. č. 1296/17, k. ú. Ruzyně tak, aby došlo k co nejmenším ztrátám z tohoto fondu.

– pro stavební řízení

 1. Respektovat všechna protihluková opatření navržená vakustické studii zpracované v rámci dokumentace (ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o.; únor 2014; str. 47 – 48).
 2. V případě podstatných změn týkajících se zdrojů hluku v etapě výstavby, tj. změn oproti akustické studii pro etapu výstavby zpracované v rámci dokumentace (PUDIS a.s.; únor

2014), zajistit zpracování nové akustické studie pro etapu č. j. M HMP-834253/2013/OCP/VI/876-8/Nov

výstavby

s orientací strana 3

na konkrétní technická a organizační opatření tak, aby bylo zajištěno plnění hygienického limitu hluku ze stavební činnosti podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

 1. Zajistit zpracování studie vibrací s návrhem antivibračních opatření na straně rezervy tak, aby bylo zajištěno splnění příslušných limitů vibrací, a to jak zhlediska vlivů vibrací na stavební objekty (dodržení normových hodnot rychlosti šíření vibrací podle ČSN 73 0040 Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva), tak i z hlediska vlivů vibrací na zdraví (dodržení hygienických limitů vibrací podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací).
 2. Rozpracovat řešení záměru s cílem zajistit vytvoření vhodných podmínek pro pěší a pro cyklistickou dopravu.
 3. Připravit návrh technické a biologické rekultivace pozemků dočasně zabraných výstavbou.
 4. Zpracovat (v rámci zásad organizace výstavby) i soubor organizačních a technických opatření v etapě výstavby s cílem minimalizovat potenciální nepříznivé vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, a to zejména se zaměřením na následující požadavky:
  1. a)  Precizovat návrh přepravních tras staveništní dopravy, které budou minimálně zatěžovat obytná území, a projednat jej s Úřadem městské části Praha 6, včetně opatření k maximálnímu omezení počtu jízd.
  2. b)  Stavební práce omezit pouze na denní dobu, a to na dobu od 07.00 hod. do 21.00 hod. s tím, že hlučné práce budou omezeny na dobu od 08.00 hod. do 17.00 hod.
  3. c)  O víkendech a o svátcích provádět pouze tiché stavební práce.
  4. d)  Při výstavbě používat výhradně stroje a zařízení splňující limity stanovené v nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění pozdějších předpisů.
  5. e)  Stavební stroje a zařízení na stavbě volit v souladu s počty, hlukovými parametry a dobou nasazení, které byly stanoveny v akustické studii pro etapu výstavby zpracované v rámci dokumentace, popřípadě v aktualizované akustické studii pro etapu výstavby.
  6. f)  Organizaci výstavby a používání stavebních strojů a mechanizmů řešit tak, aby bylo zajištěno plnění hygienického limitu hluku ze stavební činnosti podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

č. j. M HMP-834253/2013/OCP/VI/876-8/Nov strana 4

 1. g)  Stabilní stavební stroje se zvýšenou hlučností a kompresory umísťovat do krytých přístřešků.
 2. h)  Při výstavbě, především při fázi hlučných prací, dohodnout režim, kdy budou práce přerušeny alespoň 2krát během dne cca na 15 – 30 minut, aby si mohli obyvatelé nejbližších okolních bytových objektů vyvětrat.
 3. i)  Orientovat se na použití nákladních automobilů, stavebních strojů a mechanizmů s nízkými emisemi znečišťujících látek do ovzduší (provádět pravidelné prohlídky a seřizování motorů).
 4. j)  Specifikovat opatření k omezení prašných emisí (minimalizování „aktivních ploch“, které jsou zdrojem prašnosti; skrápění nejvíce exponovaných ploch při nepříznivých klimatických podmínkách, popřípadě omezit stavební práce nebo aplikovat záclony po obvodu staveniště; zpevnit nejvíce pojížděné úseky nezpevněné plochy staveniště; očista stavebních mechanizmů a nákladních automobilů před vjezdem na veřejné komunikace, popřípadě čištění komunikací; zaplachtování koreb nákladních automobilů převážející prašné materiály, popřípadě zajištění kropení těchto materiálu vodou).
 5. k)  Specifikovat opatření k omezení plynných emisí (organizace dopravy s cílem omezit jízdy nákladních automobilů; omezení zbytečného proběhu automobilů, stavebních strojů a mechanizmů; v době nepříznivých rozptylových podmínek redukovat nasazení stavebních strojů s vysokým výkonem, resp. omezit jejich souběh).
 6. l)  Specifikovat opatření k ochraně vod (zabezpečit vhodné odvádění srážkových vod ze zařízení staveniště; dořešit způsob likvidace splaškových vod; nakládání s látkami, které mohou kontaminovat půdu, popřípadě ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, orientovat na zpevněné a zabezpečené plochy; potenciální úkapy ropných látek ze stavebních mechanizmů a dopravních prostředků eliminovat zajištěním jejich dobrého technického stavu s tím, že jejich parkování řešit na zpevněných a zabezpečených plochách s použitím záchytných van).
 7. m)  Zpracovat postup pro případ úniku látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.
 8. n)  Zajistit odborný biologický dozor vprůběhu provádění zemních prací severně od Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i.
 9. o)  Zajistit bezpečný provoz a obslužnost vdotčeném území (včetně dopravního značení a upozornění pro chodce a cyklisty).

č. j. M HMP-834253/2013/OCP/VI/876-8/Nov strana 5

 1. p)  Dočasné zábory pozemků a všechna další opatření, zejména na veřejných plochách, realizovat na nejkratší možnou dobu.
 2. q)  Připravit opatření k zajištění informovanosti obyvatelstva v zájmovém území o průběhu stavebních prací (s délkou a charakterem jednotlivých fází výstavby) a ustanovit kontaktní osobu, na kterou by se mohli občané obracet s případnými připomínkami, náměty a event. stížnostmi.
 3. r)  Zpracovat postup pro případ archeologického nálezu.

b) podmínky pro fázi realizace

 1. Kácení dřevin provádět pouze vnezbytně nutném rozsahu a ve vhodném období (v době vegetačního klidu a mimo dobu hnízdění ptáků, tj. v listopadu až březnu).
 2. Zajistit přesazení vytipovaných stromů.
 3. Ke kompenzační výsadbě dřevin v rámci sadových úprav použít pouze autochtonní druhy již vzrostlých dřevin.
 4. Zajistit realizaci protihlukových opatření navržených vakustické studii zpracované v rámci dokumentace (ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o.; únor 2014; str. 47 – 48).
 5. Zajistit realizaci antivibračních opatření, které budou navrženy vrámci požadované studie vibrací.
 6. Podle zásad organizace výstavby zajistit plnění souboru organizačních a technických opatření v etapě výstavby s cílem minimalizovat potenciální nepříznivé vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví a zabezpečit důslednou a průběžnou kontrolu plnění příslušných opatření. Důraz přitom položit na dodržování protihlukových opatření a opatření k ochraně ovzduší (zejména opatření k omezení prašnosti).
 7. Zajistit realizaci kompenzační výsadby dřevin tak, aby výsadba mohla být zhodnocena souběžně v rámci kolaudačního souhlasu, resp. v nejbližším vhodném agrotechnickém termínu.
 8. Z důvodu prevence ruderalizace území zajistit v rámci provádění konečných terénních úprav důslednou rekultivaci všech ploch postižených výstavbou.

c) podmínky pro fázi vlastního provozu

21. K ověření predikovaných ekvivalentních hladin akustického tlaku v akustické studii a k ověření účinnosti protihlukových opatření provést v dohodě s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví akreditované kontrolní měření hluku k prokázání souladu

č. j. M HMP-834253/2013/OCP/VI/876-8/Nov strana 6

reálného stavu s příslušnými hygienickými limity hluku podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

 1. K ověření účinnosti antivibračních opatření provést v dohodě s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví akreditované kontrolní měření hladin zrychlení vibrací, resp. rychlostí šíření vibrací, k prokázání souladu reálného stavu s příslušnými hygienickými limity vibrací podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, resp. s normovými hodnotami rychlostí šíření vibrací podle ČSN 73 0040 Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva.
 2. Zajistit plnění protihlukových opatření navržených v akustické studii zpracované v rámci dokumentace (ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o.; únor 2014; str. 47 – 48).
 3. V enkovní prostory u zastávek vybavit dostatečným počtem vhodných nádob pro odkládání odpadů.
 4. Zajistit údržbu vysázených dřevin po dobu 5 let a popřípadě i její obnovu tak, aby byla zachována její funkčnost.
 5. Zajistit pravidelnou údržbu tramvajové trati včetně odvodňovacích zařízení.
 6. Z důvodu minimalizace nežádoucího tranzitu přes zájmové území provést nejpozději do 1 roku po zprovoznění nových křižovatek (propojení) na ulici Evropská dle dokumentace průzkum změn dopravních intenzit na přilehlých komunikacích. Výsledky tohoto průzkumu předat městské části Praha 6 a orgánům, které jsou příslušné k přijmutí případných vhodných opatření zamezujících dopravnímu tranzitu.

II. Odůvodnění

1. Odůvodnění vydání souhlasného stanoviska včetně odůvodnění stanovení uvedených podmínek

Záměrem je rekonstrukce a novostavba tramvajové tratě v Praze 6. Jedná se o prodloužení tratě od stávající smyčky Divoká Šárka ulicemi Evropská, Vlastina a podél ulice Drnovská do prostoru plánované smyčky Dědinská.

Účelem záměru je především zkvalitnění místní dopravní obsluhy hromadnou dopravou, tj. nahrazení větší části autobusové dopravy. Tramvajová trať zajistí mimo přímého spojení sídliště Na Dědině s centrální částí Prahy 6 také rychlejší a spolehlivější napojení na novou stanici metra A Veleslavín.

Zvolená varianta vychází ze zpracované „V yhledávací studie obsluhy Letiště Ruzyně tramvajovou tratí“ (DIPRO, spol. s r.o., 10/2011), která byla zadána Útvarem rozvoje hl.m. Prahy, příspěvkovou organizací. Tato studie byla kladně projednána s městskou částí Praha 6,

č. j. M HMP-834253/2013/OCP/VI/876-8/Nov strana 7

Dopravním podnikem hl.m. Prahy, akciovou společností, a s Regionálním organizátorem Pražské integrované dopravy (ROPID).

Záměr prodloužit tramvajovou trať v navržené trase je zanesen i v platném územním plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (ÚPn), který byl schválen usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 10/05 ze dne 9. 9. 1999. S tímto ÚPn je záměr v souladu.

Vlastní záměr i navržená varianta jeho prostorového uspořádání (vedení tramvajové tratě) byly v průběhu procesu posuzování vlivů na životní prostředí podpořeny vyjádřeními dotčených územních samosprávných celků – hlavního města Prahy a městské části Prahy 6.

Podrobný popis záměru a komplexní hodnocení jeho vlivů je součástí dokumentace. Podle posudku je dokumentace zpracována dostatečným způsobem a odpovídá požadavkům zákona. Zpracovatel dokumentace i posudku považují záměr za přijatelný z hlediska jeho vlivů na životní prostředí. Taktéž ze strany dotčených správních úřadů nebyly vzneseny zásadní připomínky vylučující přijatelnost záměru.

Vzhledem k charakteru záměru a v souvislosti s navrhovanou změnou dopravního řešení v okolních ulicích lze nejvýznamnější vlivy očekávat v oblasti vlivů na obyvatelstvo, resp. vlivů na kvalitu ovzduší, akustickou situaci a v oblasti vibrací.

Podkladem pro hodnocení byly dopravně inženýrské údaje, které zpracoval Úsek dopravního inženýrství Technické správy komunikací hl.m.Prahy a Útvar rozvoje hl.m. Prahy, příspěvková organizace. Tyto podklady jsou zpracovány pro obě varianty výhledového dopravního řešení v okolních ulicích a zachycují intenzity automobilové dopravy pro stávající i výhledové stavy pozprovoznění záměru. Jejich prostřednictvím jsou zohledněny i výhledové záměry podle platného ÚPn. Dopravní prognóza zahrnuje jednak rostoucí poptávku po dopravě, jednak i kapacitní možnosti dopravního systému jako takového. Zároveň je ve výpočtech výhledového zatížení komunikační sítě zohledněn předpokládaný rozvoj města i regionu. Dopravní model není ohraničen hranicemi hlavního města Prahy, ale zahrnuje i část Středočeského kraje. V dopravních vazbách je tedy podchycena silná vazba mezi těmito kraji. Vypočtené hodnoty intenzit zatížení vybraných komunikací jsou horními odhady hodnot skutečných, a jsou tedy na straně bezpečnosti.

Kumulace a synergie vlivů záměru s vlivy záměrů v prostoru skladového a provozního areálu Ruzyně mohly být zváženy pouze v úrovni dosavadních znalostí o území. Zdrojové hodnoty intenzit automobilové dopravy z tohoto areálu jsou proto do výpočtů odvozeny z funkčních ploch výhledového období platného ÚPn. Podoba transformace tohoto území na novou obytnou čtvrť podle úvah městské části Praha 6 není dosud stabilizována. Dne 29. 5. 2014 zahájilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy svým usnesením č. 39/9 pro toto území proces pořizování změny ÚPn č. Z 2841/00. Na základě oznámení o projednání návrhu zadání této změny vydal OZP MHMP dne 11. 12. 2014 závěr zjišťovacího řízení podle § 10i odst. 3 zákona s tím, že požaduje posoudit tuto změnu ÚPn z hlediska vlivů na životní prostředí (tzv. SEA). To

č. j. M HMP-834253/2013/OCP/VI/876-8/Nov strana 8

znamená, že není dosud rozhodnuto o výsledné podobě transformovaného území, ani není jisté přijetí změny ÚPn. Proto nemohla být tato změna promítnuta do dopravně inženýrských podkladů, na základě kterých jsou hodnoceny vlivy prodlužované tramvajové tratě. Naopak bude tato změna i případné konkrétní projekty vycházející z této změny předmětem posuzování vlivů na životní prostředí.

Území v okolí trasy záměru má zejména obytný a částečně průmyslový charakter. Na území navazují zemědělské plochy. S výjimkou přírodního parku Šárka – Lysolaje nejsou v dotčeném prostoru rozsáhlejší plochy zeleně.

V zájmové lokalitě nedochází s výjimkou průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu (BaP) a maximální denní koncentrace suspendovaných částic PM10 k překračování imisních limitů relevantních znečišťujících látek. V případě realizace záměru dojde oproti výchozí situaci ke zlepšení imisní situace v lokalitě. Pouze u benzenu lze zaznamenat celkový mírný nárůst imisní zátěže (cca 0,1 % imisního limitu v průměru pro celou plochu posuzovaného území), tento nárůst však nepovede k překročení limitu.

Dominantní vliv na akustickou situaci v lokalitě má automobilový provoz na Evropské ulici. Podél této ulice je v noční době lokálně překročen hygienický limit s korekcí pro starou zátěž (70 dB ve dne a 60 dB v noci). Podél ulice Vlastina je v denní i noční době překročen limit z provozu na hlavních komunikacích (60 dB ve dne a 50 dB v noci). Podél místních komunikací lze překročení hygienického limitu z provozu na komunikacích (55 dB ve dne a 45 dB v noci) zaznamenat v denní i noční době zejména podél ulice U Silnice v úseku mezi ulicemi Vlastina a Navigátorů. Hluk z provozu tramvají v současné době ovlivňuje akustickou situaci v lokalitě jen velmi okrajově, hygienický limit je plněn s rezervou. Po zprovoznění záměru lze v území očekávat převážně pokles akustické zátěže. Při aplikaci navrhovaných opatření nedojde v žádné z hodnocených variant k překročení hygienického limitu v území a ve všech bodech s nadlimitní hlukovou zátěží dojde k významnému poklesu akustické zátěže.

Ve vztahu ke změnám kvality ovzduší nebylo u žádné ze sledovaných imisních charakteristik zaznamenáno významné zvýšení zdravotního rizika. Taktéž změny v akustické zátěži jsou z hlediska zdravotního rizika nevýznamné. Očekávaný převažující pokles hlukové zátěže však může způsobit snížení počtu obtěžovaných a při spánku rušených obyvatel.

V rámci výstavby tramvajové trati lze dodržet požadovaný hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti. Při aplikaci opatření ke snížení prašnosti lze považovat vlivy na imisní situaci za přijatelné.

Vzhledem ke vzdálenostem objektů od budoucí trasy tramvaje se nepředpokládají nadlimitní vlivy vibrací. V dokumentaci jsou specifikována opatření, která mají vibrace minimalizovat. Přesný rozsah bude specifikován v dokumentaci pro stavební povolení. Účinnost navržených opatření, resp. splnění limitů bude prověřeno měřením při zkušebním provozu.

č. j. M HMP-834253/2013/OCP/VI/876-8/Nov strana 9

Při realizaci záměru bude odstraněna zeleň v trase budoucí tramvajové trati, případně v prostoru budoucích křižovatek. Bude však provedena náhradní výsadba, kdy dojde k doplnění současné zeleně při navrhované tramvajové trati. Dále bude vytvořen pás zeleně vulici Vlastina navazující na současnou alej. Výsadba je koncipována jako městská zeleň s estetickou a odpočinkovou funkcí.

Ostatní očekávané vlivy na životní prostředí lze považovat za nevýznamné.

V důsledku realizace záměru dojde k výraznému snížení počtu parkovacích stání ve sledovaném území. Nejedná se sice primárně o vliv na životní prostředí, ale jde o aspekt, který ovlivňuje pohodu obyvatelstva. Jako optimální řešení se jeví výstavba parkoviště (např. parkovacího domu nebo montované nadstavby nad stávajícími parkovacími plochami), jehož kapacita by měla být stanovena ve vazbě na celkové potřeby zájmového území. Mělo by se však jednat o samostatnou investici jiného subjektu, než kterým je oznamovatel. Realizaci tohoto parkoviště je třeba časově koordinovat s výstavbou tramvajové trati tak, aby nedošlo k náhlému úbytku parkovacích stání v dotčeném území. Proto by měl oznamovatel včas spolupracovat s odpovědnými orgány samosprávy, které mají řešení předmětné problematiky ve své kompetenci.

V kapitole D.IV dokumentace jsou uvedena opatření, která zaručují prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů. Tato opatření jsou součástí záměru.

V tomto stanovisku jsou formulovány další podmínky eliminující negativní vlivy, které vzešly z průběhu procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Stanovené podmínky vychází z návrhu zpracovatele posudku. Ten byl zpracován před 1. 4. 2015, kdy nabyl účinnosti zákon č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Příslušný úřad proto přistoupil k úpravám stanoviska oproti návrhu. Reflektovány byly všechny relevantní připomínky. Výjimku tvoří ty námitky, které se nevztahují kproblematice posuzování vlivů na životní prostředí, a ta upozornění, která bez dalšího odkazují na obecné povinnosti vyplývající z platných právních předpisů. Některé podmínky byly zpřesněny, v některých případech ponechává příslušný úřad prostor pro precizaci řešení záměru v dalších fázích jeho přípravy s ohledem na nové znalosti a aktuální požadavky dotčených subjektů. Současně nebyly akceptovány ty podmínky, které nemohou být zahrnuty do rozhodnutí podle zvláštních předpisů, které povolují umístění nebo provedení záměru.

Podmínka č. 1 byla stanovena za účelem řešení úbytku parkovacích stání v zájmovém území. Podmínky č. 2, 3, 4, 13, 14, 15, 19, 25 byly stanoveny za účelem ochrany dřevin.

Podmínky č. 5, 10 byly stanoveny za účelem vytvoření vhodných podmínek pro bezpečnost provozu a rozvoj dopravy.

Podmínka č. 6 byla stanovena za účelem ochrany zemědělského půdního fondu.

č. j. M HMP-834253/2013/OCP/VI/876-8/Nov strana 10

Podmínky č. 7, 8, 9, 16, 17, 21, 22, 23 byly stanoveny za účelem ochrany před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Podmínky č. 11, 12, 18, 20 byly stanoveny za účelem minimalizace potenciálních nepříznivých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví z výstavby.

Podmínka č. 24 byla stanovena za účelem vytvoření podmínek pro vhodné nakládání s odpady. Podmínka č. 26 byla stanovena za účelem ochrany složek životního prostředí v období provozu.

Podmínka č. 27 byla stanovena za účelem minimalizace negativních vlivů z ostatní dopravy v případě neočekávaných situací.

Příslušný úřad na základě oznámení, dokumentace, posudku a vyjádření k nim uplatněných a dále na základě veřejného projednání dospěl k závěru, že je možné vydat souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. Za předpokladu dodržení povinností vyplývajících z platných právních předpisů a splnění podmínek uvedených v tomto závazném stanovisku nelze očekávat významné negativní vlivy na životní prostředí.

2. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti

Posuzovaný záměr při realizaci navržených opatření k ochraně životního prostředí prakticky neovlivní, resp. minimálně ovlivní, živočichy, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, klima, krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky a stav vibrací. Ovlivní sice rostliny (dřeviny rostoucí mino les), ovzduší a akustickou situaci, avšak ovlivnění dřevin rostoucích mimo les je kompenzovatelné náhradními výsadbami a ovlivnění ovzduší a akustické situace je celkově přijatelné. Vlivy posuzovaného záměru na uvedené složky a charakteristiky životního prostředí se tak promítají i do nevýznamného ovlivnění veřejného zdraví.

Za předpokladu realizace podmínek k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví rezultujících z posuzování podle zákona jsou vlivy posuzovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví celkově přijatelné.

Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní prostředí a veřejné zdraví shromážděných v rámci posuzování podle zákona je zřejmé, že problematika přeshraničních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je v případě posuzovaného záměru bezpředmětná. Se záměrem nejsou spojeny vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví přesahující hranice České republiky.

č. j. M HMP-834253/2013/OCP/VI/876-8/Nov strana 11

3. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde o znečišťování životního prostředí

Technické řešení záměru včetně řešení výhledového dopravního režimu v přilehlých ulicích je s ohledem na charakter záměru pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví v dokumentaci popsáno dostačujícím způsobem.

Detailnější řešení záměru se s ohledem na požadavky vyplývající zpříslušných právních předpisů předpokládá v rámci další přípravy záměru pro příslušná následná správní řízení k povolení záměru, a to i na základě požadavků rezultujících z posuzování podle zákona, které jsou v rámci tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí formulovány jako podmínky k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví.

4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí

Stanovení pořadí variant řešení vlastního záměru, resp. umístění tramvajové trati (prostorového uspořádání tramvajové trati), je v daném případě bezpředmětné, neboť tento záměr byl v dokumentaci předložen jako invariantní.

Pokud se jedná o řešení výhledového dopravního režimu vpřilehlých ulicích, který byl v dokumentaci předložen ve dvou variantách (ve variantě 1 a 2), z hlediska výhradně vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví lze na základě provedeného hodnocení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví konstatovat, že obě varianty jsou prakticky rovnocenné (z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví nelze u předložených variant stanovit jednoznačnou preferenci) a při respektování příslušných opatření k ochraně životního prostředí

a veřejného zdraví jsou proto obě předložené
realizovatelné. Z výše uvedeného je zároveň
výhledového dopravního režimu v přilehlých
environmentálních kritériích a že musí být řešen v rámci další přípravy záměru pro následné řízení, ve kterém se bude rozhodovat o povolení záměru, tj. v rámci dokumentace záměru pro územní řízení.

5. Celkové hodnocení procesu posuzování vlivů na životní prostředí

Dne 2. 8. 2013 obdržel OZP MHMP od společnosti METROPROJEKT Praha a.s., oprávněného zástupce společnosti Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost, oznámení záměru (PUDIS a.s. – Ing. Olga Šambergerová; červenec 2013). Z obsahu oznámení vyplynulo, že se jedná o záměr naplňující ust. § 4 odst. 1 písm. c) zákona, a to ve vztahu k bodu 9.3 kategorie II přílohy č. 1 k zákonu. Tyto záměry podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení. Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je v daném případě Magistrát hlavního města Prahy.

Oznámení bylo dne 8. 8. 2013 rozesláno dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům k vyjádření. Oznámení spolu s informací o možnosti uplatnit připomínky

varianty z tohoto hlediska zřejmé, že konečný výběr

přijatelné, resp. varianty řešení ulicích bude záležet na jiných než

č. j. M HMP-834253/2013/OCP/VI/876-8/Nov strana 12

k záměru byly v souladu s požadavky § 16 zákona zveřejněny na úředních deskách dotčených územních samosprávných celků, na internetu a v denním tisku.

Po provedeném zjišťovacím řízení vydal příslušný úřad dne 15. 11. 2013 závěr zjišťovacího řízení SZn. S-MHMP-0834253/2013/OZP/VI/EIA/876-2/Nov s tím, že předložený záměr bude dále posuzován podle zákona a upřesnil informace, které je vhodné uvést do dokumentace. Závěr byl zveřejněn na úředních deskách dotčených územních samosprávných celků, na internetu a informace o jeho vydání i v denním tisku.

Dne 26. 3. 2014 předal oznamovatel příslušnému úřadu dokumentaci zpracovanou podle § 8 zákona (ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o. – Mgr. Radek Jareš; 24. 3. 2014).

Tato dokumentace byla dne 9. 4. 2014 příslušným úřadem rozeslána k vyjádření dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům. Dokumentace spolu s informací o možnosti uplatnit připomínky byly v souladu s požadavky § 16 zákona zveřejněny na úředních deskách dotčených územních samosprávných celků, na internetu a v denním tisku.

Dne 28. 8. 2014 příslušný úřad smluvně zajistil zpracování posudku.

Zpracovaný posudek (Ing. Václav Obluk; 22. 10. 2014) obdržel příslušný úřad dne 23. 10. 2014.

Posudek rozeslal příslušný úřad dne 7. 11. 2014 k vyjádření dotčeným územním samosprávným celkům a dotčených správním úřadům. Posudek spolu s informací o možnosti uplatnit připomínky byly v souladu s požadavky § 16 zákona zveřejněny na úředních deskách dotčených územních samosprávných celků, na internetu a v denním tisku.

Dne 30. 12. 2014 byla rozeslána pozvánka na veřejné projednání. Informace o místě a času konání veřejného projednání byla zveřejněna dle požadavků § 16 zákona na úředních deskách dotčených územních samosprávných celků, na internetu a v denním tisku.

Veřejné projednání se uskutečnilo dne 15. 1. 2015. Výsledky projednání jsou uvedeny v zápisu SZn. S-MHMP-0834253/2013/OZP/VI/EIA/876-7/Nov ze dne 23. 1. 2015.

Dne 30. 1. 2015 obdržel příslušný úřad od zpracovatele posudku vypořádání obdržených písemných vyjádření k posudku a vyjádření z veřejného projednání, včetně upraveného návrhu stanoviska.

Proces posuzování vlivů proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí.

Vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví byly posouzeny ze všech podstatných hledisek.

č. j. M HMP-834253/2013/OCP/VI/876-8/Nov strana 13

Do celého procesu posuzování se aktivně zapojili zástupci dotčených územních samosprávných celků, správních úřadů i veřejnosti.

Podrobnosti o procesu posuzování vlivů na životní prostředí jsou zveřejněny na internetu v Informačním systému EIA (www.cenia.cz/eia) pod kódem PHA876.

6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou v závazném stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta

 • hlavní město Praha
 • městská část Praha 6
 • Hygienická stanice hlavního města Prahy
 • Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha
 • Magistrát hlavního města Prahy, odbor životního prostředí
 • Magistrát hlavního města Prahy, odbor památkové péče
 • Magistrát hlavního města Prahy, odbor dopravních agend
 • Magistrát hlavního města Prahy, odbor rozvoje a financování dopravy
 • „Spolek pro Divokou Šárku“
 • Dědina – Praha 6
 • Pražské ekologické centrum
 • Společenství domu č.p. 646 Praha 6 – Liboc
 • Společenství vlastníků domu č.p. 654, k.ú. Liboc
 • Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
 • Petr Bechyně
 • Daniela Bláhová
 • Mgr. Johana Borovanská
 • Zdeňka Bostlová
 • Nicole Bulantová
 • Markéta Cordier-Brinzeu
 • Ing. Karel Dědina

č. j. M HMP-834253/2013/OCP/VI/876-8/Nov

strana 14

 • Stanislava Dědinová
 • Ing. Dagmar Dragounová
 • Ing. Aleš Dryák
 • Ing. Petr Dyrc
 • Ing. Jiří Hájek
 • JUDr. Ing. arch. Kateřina Hájková
 • Ing. Rudolf Helebrant
 • Josef Heřmánek
 • Pavel Hollmann
 • Hana Honzáková
 • Ing. Milan Hůle
 • Barbora Humeni
 • Roman Humeni
 • Ing. Pavel Janků
 • Ing. Táňa Janků
 • Petr Jareš
 • Josef Jůza
 • Ing. Pavel Kot
 • Ing. Věra Koutníková
 • Ing. Zdeněk Kubík
 • Karolína Kudláčková
 • Ing. Mgr. Oldřich Kužílek
 • Ing. Dagmar Lingerová
 • Jan Malát
 • Mgr., PhD. Denisa Oulehlová

č. j. M HMP-834253/2013/OCP/VI/876-8/Nov

strana 15

 • Mgr. MUDr. Štěpán Peichl
 • MUDr. Jana Peichlová
 • Zuzana Piskáčková
 • Ing. Tomáš Podivínský
 • Mgr. Jan Rybář, PhD., MLitt
 • Ing. Zdeněk Schmid
 • Ing. Martina Sovjáková
 • PhDr. Marie Stanzelová
 • Miroslav Ščudla
 • Eliška Šerhantová
 • Martin Šimáček
 • PhDr. Milana Šimáčková
 • RNDr. Václav Šrámek
 • PhDr. Blanka Šrámková
 • Ing. Jaroslav Štros
 • Ing. Daniel Türk
 • Jana Villarroelová
 • Daniel Votápek
 • Ing. Jana Wünsche
 • Ing. Jiří Wünsche
 • Věra Wünschová
  7. Vypořádání vyjádření k dokumentaci (oznámení)K oznámení záměru byla příslušnému úřadu doručena vyjádření 2 dotčených územních samosprávných celků, 5 dotčených správních úřadů a dalších 49 subjektů. Požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních byly zohledněny v závěru zjišťovacího řízení (SZn.: S-

MHMP-0834253/2013/OZP/VI/EIA/876-2/Nov ze dne 15. 11. 2013), jehož č. j. M HMP-834253/2013/OCP/VI/876-8/Nov

předmětem je strana 16

upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace. V úvodu dokumentace je přehledné vypořádání všech obdržených vyjádření k oznámení. Kopie vyjádření i závěr zjišťovacího řízení jsou zveřejněny v Informačním systému EIA (www.cenia.cz/eia) pod kódem záměru PHA876.

K dokumentaci byla příslušnému úřadu doručena vyjádření 2 dotčených územních samosprávných celků, 5 dotčených správních úřadů a dalších 40 subjektů. Požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních byly vypořádány v posudku. Příslušný úřad považuje toto vypořádání za dostatečné a vzal ho plně do úvahy při formulování tohoto stanoviska. Kopie vyjádření i posudek jsou zveřejněny v Informačním systému EIA (www.cenia.cz/eia) pod kódem záměru PHA876.

8. Vypořádání vyjádření k posudku

K posudku byla příslušnému úřadu doručena vyjádření 2 dotčených územních samosprávných celků, 4 dotčených správních úřadů a dalších 27 subjektů. Požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních byly v souladu se zákonem vypořádány zpracovatelem posudku. Příslušný úřad považuje toto vypořádání za dostatečné avzal ho plně do úvahy přiformulování tohoto stanoviska. Kopie vyjádření i úplný text vypořádání připomínek zpracovatelem posudku, jsou zveřejněny v Informačním systému EIA (www.cenia.cz/eia) pod kódem záměru PHA876.

Toto závazné stanovisko je vydáno dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako podklad pro vydání rozhodnutí v navazujícím řízení podle § 3 písm. g) zákona.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost oznamovatele prodloužena v souladu s § 9a odst. 3 zákona.

RNDr.Štěpán Kyjovský ředitel odboru

– otisk úředního razítka –

č. j. M HMP-834253/2013/OCP/VI/876-8/Nov strana 17

Rozdělovník:

• Oznamovatel
• METROPROJEKT Praha a.s., IDDS: ejde68g

 • Dotčené územní samosprávné celky
  • hlavní město Praha, RNDr. Jana Plamínková, Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1
  • městská část Praha 6, Mgr. Ondřej Kolář – starosta, IDDS: bmzbv7cOCP MHMP žádá městskou část Praha 6 o zveřejnění stanoviska na úřední desce, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Dále OCP MHMP žádá o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce, a to písemně datovou schránkou, případně i formou e-mailové zprávy.
 • Dotčené správní úřady
  • Hygienická stanice hlavního města Prahy, IDDS: zpqai2i
  • Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha, IDDS: 4dkdzty
 • Magistrát hlavního města Prahy, 111 21 Praha 1 (uloženo ve spisu)
 • Magistrát hlavního města Prahy,111 21 Praha 1
 • Magistrát hlavního města Prahy,

odbor odbor

odbor

ochrany prostředí, Jungmannova 35/29,

111 21 Praha 1
• Ministerstvo životního prostředí k souhrnné evidenci

• Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, IDDS: 9gsaax4

 • Ostatní na vědomí
  • ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o., Mgr. Radek Jareš, IDDS: 9qznys9
  • Ing. Václav Obluk, Lékořicová 166/13, 104 00 Praha – Křeslice
  • Magistrát hlavního města Prahy, odbor rozvoje a financování dopravy,Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
 • Spis

památkové dopravních

péče, Jungmannova 35/29, agend, Jungmannova 35/29,

č. j. M HMP-834253/2013/OCP/VI/876-8/Nov strana 18

 

2 komentářů

 1. Gabriela says:

  Děkuji za vloženou aktuální informaci.
  Když bude tramvaj, tak stejně musí jezdit autobus 108, protože jinak se člověk nedostane na Bílou horu a tam na tramvaj jedoucí přes Břevnov. A to ani nemluvím o tom, že tenhle autobus projíždí celou Ruzyní.
  Takže mi z toho vyplývá, že zachovat Vlastinou ul. průjezdnou v obou směrech je nezbytné. Architekti navrhli uprostřed ulice zelený pás, je to hezké ale nepraktické, spíš omezující.
  Gabriela

 2. Věra Slavíková says:

  Dobrý den pane Rybáři,
  i já bych Vám chtěla poděkovat za Vaši iniciativu a práci pro Liboc.
  Domnívám se, že prodloužení tramvaje v tomto časovém období, je čistě účelová věc, která má zvednout ceny pozemků plánovaného „superměsta“ a obchodního centra v blízkosti ulice Drnovská. Myslím si, že prodloužení trasy tramvaje by se měla řešit právě až s plánovanou výstavbou „superměsta“, kde by pak trať mohla vést středem nové lokality (návrhy vyšly z urbanistické soutěže v roce 2010). Určitě v tak velké oblasti budou veřejné budovy jako škola, školka, obchody, kanceláře apod., a tam nebude budit občany ze spaní. Vyřešila by se obslužnost „superměsta“ a propojila Liboc se železniční stanicí Ruzyně. Jenže!! Při debatě v ZŠ Dědina jsem se osobně dotázala pracovnice OÚ Praha 6 o jaký pozemek v plánovaném „superměstě“ obecní úřad usiluje – na plánku, který nám běžně bývá předkládán – ukázala na takový „malý kapesníček“. Jistě mnozí budou argumentovat, že přeci developeři budou mít v podmínkách, co všechno musí zajistit, ale… Možná proto tak radnice usiluje o to, aby už se tramvaj přiklepla a úředníci neměli s územím další starosti.
  Dvě debaty, které proběhly v ZŠ Dědina: Na první přišli lidé bez informací (podle programu se měla projednávat EIA a ne tramvaj ano či ne), byla to velmi emotivní diskuze, protože každý chtěl mluvit o něčem jiném – obyvatelé o stavbě, orgány o EIA. Druhé jednání bylo ze strany úřadu a zástupců výstavby připraveno velice účelově, aby nedošlo opět k vášnivé debatě. Úředníci a další přítomní pracovníci chtěli s občany diskutovat pouze nad připravenými plány s novou výstavbou, kde byly vyobrazeny kromě samotné trati i pečovatelský dům a obchodní dům v blízkosti plánované konečné tramvaje u Drnovské ulice. To nadzvedlo mnoho lidí a znovu je utvrdilo v tom, že tramvaj sem má pouze přivést investory a není dělaná pro nás, jak je nám podsouváno. Mimochodem, udělala jsem několik pokusů, abych zmíněné plány budov u Drnovské našla na webových stránkách, ale bezúspěšně (uvítám radu).
  Nikdo mi nevymluví, že tramvaj je hlučnější než autobus. Dunící tramvajová souprava o hmotnosti necelých 40 tun (bez cestujích), skřípějící v zatáčkách s rachtajícími plechy rozhodně způsobí větší hluk a vibrace než autobus na pneumatikách o hmotnosti 3x až 4x nižší.
  Na závěr otázka: Budeme seznámeni s řešením dvou podmínek, které radnice Prahy 6 dala jako podmínku schválení výstavby (křižovatka a parkování)? A ví se kdy? Zajímalo by mě, kolik klidných nocí mi zbývá.