Ruzyně a Dědina asi v budoucnu získají nový výrazný prvek, novou  dominantu: obří obchodní centrum. Praha 6 nyní schválila záměr výstavby „kompaktní sestavy halových objektů“, a to mezi ulicí Drnovskou a pražským okruhem.

Centrum má být u nově plánované konečné tramvaje a počítá s parkovištěm pro 340 vozů a rozšířením Drnovské na tři pruhy. U starousedlíků tedy může vyvolat obavy, že centrum se stane oblíbeným „záchytným parkovištěm“ pro Kladensko.

Vyplývá to ze zápisu z březnového zasedání Komise územního rozvoje MČ Prahy 6 zveřejněném na webu Prahy 6. (Link na oficiální web radnice zde, celý dokument v PDF je zde a pasáž o centru najdete níže na stránce).

Přibližné území, na němž by vzniklo nové obchodní centrum (modrý trojúhelník). Podklad: Projekt rozšíření tramvajové trati (červená čára). Zdroj: MČ Prahy 6, MHMP
Popisek: Přibližné území, na němž by vzniklo nové obchodní centrum (modrý trojúhelník).  Zákres: Liboc.info,  podklad: Projekt rozšíření tramvajové trati (červená čára). Zdroj: MČ Prahy 6, MHMP

Zápis neuvádí, o jaké obchodní centrum se jedná, je to však snadno možné odhadnout z popisu: „Objem budovy tvoří tři halové části – hlavní prodejna, centrum specializovaného sortimentu stavebnin a zahradního centra vč. možnosti venkovní volné prezentace. Všechny tyto prostory mají jednotnou výšku hal (střechy +11,0 m nad terénem).“

Popisek: Inzerát nabízejí pozemek zahrnující i tu část, kde má stát nové obchodní centrum - Hospodářské noviny, 16. 4. 2014
Popisek: Inzerát nabízející pozemek zahrnující i tu část, kde má stát nové obchodní centrum – Hospodářské noviny, 16. 4. 2014

Z uvedených materiálů není jasné, zda je o výstavbě definitivně rozhodnuto, kdy by se projekt mohl stavět a v jaké fázi jsou přípravy. Protože se nechceme dopustit nepřesností, nebudeme spekulovat a níže na stránce pouze přetiskujeme kompletní informaci z webu Prahy 6. Pro zajímavost: zmiňovaný pozemek je v těchto dnech na prodej, viz inzerát z Hospodářských novin z 16. dubna 2014.

Pro Liboc a Ruzyni je nicméně podstatné, že tyto plány ukazují, jakým směrem se bude ubírat další rozvoj oblasti. O rozsahu obchodního centra nejlépe vypovídá (kromě plochy pozemku) právě počet plánovaných parkovacích míst: 340.

Pro srovnání: z dokumentace plánovaného projektu tramvaje vyplývá, že celkový počet parkovacích míst na Dědině a přilehlých ulicích je 380. Jinými slovy, nové obchodní centrum by téměř zdvojnásobilo kapacitu míst v širším okolí a dramaticky změnilo podobu celé čtvrti.

Občanům až doposud nebylo jasné, proč tramvaj dle stávajících plánů končí „kdesi v polích“, pohled na mapu nyní naznačuje, že konečná tramvaje vznikne v těsné blízkosti obchodního centra.

Schematický plán poměrů nového "superměsta" zadaného radnicí Prahy 6. Na výkresu, který je součástí žádosti změny územního plánu, je patrné, že tramvajová trať bude mít pro nové město klíčovou roli. Písmena "T" jsou dvě plánované stanice. Na tom samozřejmě obecně není nic zlého - stávající projekt tramvaje však opakuje: dopady nových projektů nebereme v potaz... Zdroj: MČ Praha 6
Schematický plán poměrů nového „superměsta“ zadaného radnicí Prahy 6. Na  obecném výkresu, který je součástí dokumentace k žádosti změny územního plánu, je patrné, že tramvajová trať bude mít pro nové město klíčovou roli. Písmena „T“ jsou dvě plánované stanice. Na tom, ani na záměru přebudování území, samozřejmě obecně není nic zlého – stávající projekt tramvaje, magistrát i radnice Prahy 6 však opakují: dopady nových projektů nebereme v potaz, projekt je „komorní“ a pouze pro Dědinu, dopravu ani jiná rizika zatím řešit nebudeme… Zdroj: MČ Praha 6

Již vloni navíc Praha 6 požádala magistrát o změnu územního plánu, jimž by se vojenské a skladové prostory podél Vlastiny změnily v nové rozvojové území s developerskými záměry staveb pro zhruba 10 – 15 000 lidí. Pro tento projekt je tramvaj a její zastávky v ulici Vlastina nosným prvkem řešení dopravy, s nímž projektanti dávno počítají.

Na tom ani na plánech přebudovat území není principiálně nic špatného. Magistrát i radnice Prahy 6 ovšem trvají na tom, že tramvaj vzniká pouze pro potřeby místních obyvatel, že „cílem je zachování komorního rázu čtvrti“ a odmítají do procesu plánování tramvaje a jejích dopadů na životní prostředí zahrnout dopady právě těchto chystaných projektů. Například případný nárůst dopravy v důsledku plánu na polích za Drnovskou nebo logickou potřebu napojit nové chystané „superměsto“ na Evropskou. Což ovšem nebude možné kvůli uzavření (případně zjednosměrnění) části ulice Vlastina a bude nutné „otevřít“ nový přístup přes ulici U Silnice a Navigátorů.

Právě v těchto dnech mají občané možnost se k plánům rozšíření tramvajové trati znovu vyjádřit, čas je ovšem pouze do 9. května. Výtku občanů, že tramvaj zruší zhruba třetinu parkovacích míst (viz link)  v oblasti a zaplaví auty dosud poklidné ulice blízkých „vilových čtvrtí“, magistrát nadále odmítá řešit. Praha 6 opakovaně od loňského podzimu slibuje, že s občany vše probere na veřejné debatě, dosud na ní však nedošlo.

 

Dokument: Popis projektu ze zápisu zasedání Komise územního rozvoje MČ Prahy 6 (11. Března 2014). Zdroj: web MČ Prahy 6

 

3.4. k.ú. Ruzyně – Záměr realizace „Obchodní centrum  Ruzyně“ při ulici Drnovská  (mezi                       komunikací R1 – Pražský okruh a ulicí Drnovskou)

Záměrem investora je investiční záměr na pozemcích parc.č. 2754/35; 2754/37; 2754/39; 2754/40; 2754/42; 2754/44; 2754/46; 2754/50; 2754/63; 2754/144; 2218/1; 2218/5; 2218/10; 2218/15; 2756/1; 2756/12, výstavby Obchodního centra.  Předložená studie je zpracována v úrovni zastavovacího plánu, jehož cílem je ověřit vhodnost pozemků pro uvažovanou zástavbu z hlediska provozních a plošných požadavků Obchodního centra, napojení na okolní dopravní infrastrukturu, inženýrské sítě a prověření vazeb na požadavky a regulativy ÚP. Pozemek je trojúhelníkového tvaru, je ohraničen ze SV strany ulicí Drnovská, za ulicí Drnovská a Pilotů se nachází stávající zástavba rodinných domů (vzdálenost min. 125 m). Ze západní a SZ strany je ohraničen čtyřproudou komunikací R1 – Pražský okruh a na jižní straně pokračují volné zemědělské pozemky.

Dle platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy schváleného usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999, který nabyl účinnosti dne 1.1.2000, včetně schválených a platných změn i změny Z 1000/00 vydané Usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 30/86 dne 22.10.2009 formou Opatření obecné povahy č.6/2009 s účinností od 12.11.2009, se předmětný záměr nachází v zastavitelném území v ploše s funkčním využitím SV  – všeobecně smíšené – se  stanoveným kódem míry využití území „F“

Území  SV –  všeobecně smíšené – je území sloužící pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby všeho druhu, kde žádná z funkcí nepřesáhne 60 % celkové kapacity území vymezeného danou funkcí. S ohledem na tuto skutečnost a s ohledem na předpokládanou prodejní plochu větší než 5.000 m² je nutné záměr posuzovat jako výjimečně přípustný.

Navržená výstavba má charakter obchodního zařízení pro prodej a služby v oblasti nepotravinářského zboží. Z hlediska architektonicko-stavebního je navržena jako kompaktní sestava halových objektů s členěním objemů dle provozních vazeb a charakteru jednotlivých prodejních a skladovacích center a také dle tvaru pozemku včetně jeho vazeb na širší územní podmínky, tj. dopravní napojení, parkování, okolní zástavbu apod. Plocha řešeného území (pozemku invest.) 43 243 m², zastavěná plocha (objektem) 17 770 m², z toho prodejní plocha 14.010 m² . Odstav vozidel je uvažován v počtu 340 parkovací stání. Objem budovy tvoří tři halové části – hlavní prodejna, centrum specializovaného sortimentu stavebnin a zahradního centra vč. možnosti venkovní volné prezentace. Všechny tyto prostory mají jednotnou výšku hal (střechy +11,0 m nad terénem).

Hlavní průčelí je členěno materiálově i ve hmotách a vyjadřuje hlavní provozní celky stavby. Vstupní trakt vystupující do parkoviště zákazníků je tvořen prosklenou hmotou provázanou s ostatními objemy horizontální linií atikového pásu. Vstupy budou akcentovány logy prodejny. Půdorysný tvar respektuje také územním plánem fixovanou plochu zeleně (označeno ZP) i budoucí možný výhled dopravního řešení ul. Drnovská. Ke zkvalitnění prostředí parkoviště a parteru před prodejnou (směrem k sousední obytné zástavbě) je navrženo poměrně husté osázení vzrostlými stromy. Část střešních ploch, je řešena jako „zelená střecha. V zadní části u zásobování se nachází dvoupodlažní objem budovy se sociálním zázemím zaměstnanců.

 

Po seznámení se záměrem investora a diskuzi  komise sděluje:

Hlasování pro záměr s podmínkami: pro  7, proti1, zdržel se  1

Závěr:

KÚR souhlasí  s předloženým záměrem s těmito podmínkami.

 1. Požadujeme založení  zeleného pásu kolem Pražského okruhu v lokalitě stavby
 2. Zkapacitnění  Drnovské ulice na tři jízdní pruhy v předmětném úseku včetně zeleného pásu aleje podél ulice

 

KONEC DOKUMENTU

12 komentářů

 1. To je skvele, zrejme je obchodnich center se stejnym sortimentem v blizkosti stale malo!? (nebudu je tady snad ani vsechna jmenovat)……
  Jen tak dal Praho6, jen vice betonu namisto parku a zelene !…

 2. Nikola says:

  Přijde mi toto rozhodnutí jako úplný nesmysl. Při době stavby tramvajových kolejí, bude ulice Vlastina takřka neprůjezdná. Myslim, že obyvatelé z tohoto sídliště nebudou zcela nadšení z rozhodnutí radnice. Přeci jenom je krásnější zvuk přírody, než zvuk stavějících dělníků stavbu, o kterou občané ani nestojí. Ke stavění obchodního centra se radši nebudu vyjadřovat. Rozhodnete sve uvazeni, děkuji.

 3. Kamila says:

  Vážení radní,
  my vám tady všichni pěkně děkujeme…. Škoda jen, že když jsme si vás volili, jste nám zapomněli říci, že vám bude úplně jedno, co chtějí občané Prahy 6… Není takhle náhodou občan to důležité, co byste měli brát v potaz při svých rozhodnutích??
  Praha 6 bývala jednou z nejkrásnějších částí Prahy.. Ještě chvíli takto dál a jsme Černý Most jako vyšitý..
  MY VÁM VŠICHNI PĚKNĚ DĚKUJEME!!!!!

 4. Vendy says:

  Že vám není handa.Před dvaceti lety zde hnízdili skřivani, teď zde hučí a zapáchají motory…..

 5. Milí sousedé,
  jen pro jistotu důležitá informace. Tento web není web oficiální, tím méně web zřízený radnicí či magistrátem. Naopak: vznikl v reakci na to, že občané se zcela zásadní věci vždy dozvídají na poslední chvíl: až když je pozdě cokoliv dělat. Bylo by tedy skvělé, pokud byste své výtky směřovali na politiky – návod je zde: http://www.liboc.info/piste-politikum/
  A ano: texty se snažím psát zcela věcně a nezaujatě – jsem si jist, že názor si každý udělá na základě informací sám… Zdravím a díky za podporu, Jan Rybář

 6. milla says:

  Jen tak dál – tramvaj ve Vlastině ji celou vyblokuje, bude samozřejmě i hlučná, díky nepotřebnému OC (nedaleko skomírá Šestka) se ještě rozhrabe i Drnovská, takže na Dědinu a do Liboce budou domácí chodit roky jen pěšky.V Ruzyni se bude stavět mezi vilkami masivní dům s 80 „sociálními“ byty za peníze P6, ovšem s 80ti garážemi. A metro, až bude, pro tuto oblast tvoří trojúhelník Petřiny, Veleslavín, Dlouhá míle, takže také téměř nepoužitelné.Na dopravě to ale ucítíme. Někdo nám to bydlení v klidu záviděl, tak to teď vylepší.

 7. protas says:

  Jen tak pro info před cca 5 lety se postavila na podobném pozemku OC ŠESTKA – a její schéma naschvál v dokumentech uvedeno není, aby jste si uvědomili, že budete z prosklené jídelní části koukat na další obchoďák, nebo sklad.
  Co Šestku drží nad vodou je supermarket, do kterého si chodí zaměstnanci letiště kupovat svačinu.
  Pak zde máme eště pár obchodů s oblečením.
  2) nápad na tzn záchytné parkoviště není špatný, ale já, jakož to obyvatel žijící v této oblasti jsem zásadně proti
  3) ve článku se píše o skladovací prostory, – ty jsou zase v Ruzyni u nádraží, kde je mnoho hal a jsem si i jistý, že by se místo na další halu v podobné lokalitě i našel.

  LIDI ZAMYSLETE SE – DŘÍVE TAM BYLO POLE, PAK SE TAM POSTAVILA ŠESTKA – KTERÁ VYPADÁ DOST DĚSNE a uvnitř působí nedostavěně.
  A teď se má proti Šestce postavit další obluda ?

 8. Na Ruzyni jsem vyrůstal a tak teď celkem se zájmem a hlavně se zděšením koukám, co se tam chystá. Nevím, na co je v oblasti potřeba další obchodní centrum. Jako kdyby poloprádzné OC Šestka nestačilo… Zamyslel se vůbec někdo při schvalování tohoto záměru nad tím, jak velká by byla spádová oblast, která by do nového OC jezdila nakupovat? Kolik potenciálních zákazníků je potřeba pro uživení OC? A dávalo mu to po tom zamyšlení smysl? Nechci předjímat, ale k tomuto zamyšlení jistě nedošlo – jak bývá v Čechách zvykem, rozhodovaly zřejmě jiné „faktory“…

 9. míla says:

  Myslím, že se někdo zbláznil a nebo dělá naschvály.Takové centrum není vůbec potřeba. Plánovaný sortiment zboží je v dosahu 3 km a kvalitní. Nehodlám řešit problémy kladeňáků a ostatních s parkováním. Mohou jezdit autobusy nebo vlakem jako my. Tramvaj je úplný nesmysl. Myslí si snad někdo, že plánovaný sortiment si budou lidé vozit tramvají? Zřejmě někdo potřebuje utratit peníze. Co takhle postavit podobné centrum na Ořechovce nebo v jiné vilové čtvrti. Nyní mám alespoň jasno koho volit. Rozhodně to nebude současná garnitura. Zkušennost s paní starostkou. Pokud začne dostávat konkrétní otázky omluví se a opustí shromáždění.

 10. Antonín Nechvátal says:

  Na jednání komise územního rozvoje jsem hlasoval proti záměru. Jednalo o haly Bauhausu. Realizace by mohla dále dopravně zatížit sídliště Dědina a změnit charakter okolí. Neexistuje koncepce území až po Letiště Václava Havla…Antonín Nechvátal, zastupitel městské části, předseda Strany zelených v Praze 6

 11. Uf, odesláno! …

 12. OSVeleslavin says:

  Pár set merů od plánovaného obchodního centra už funguje obchodní centrum „ŠESTKA“. To o tom radnice ani investor neví? Další obchodní cntrum se zde neuživí. NEPOCHOPITELNÉ.

Web je nyní ve spícím / archivním režimu, ale nové články občas přibývají, to ano... Díky za podporu!
close
open