Jak má vypadat nové město, které má v budoucnosti vyrůst místo skladových, průmyslových a vojenských prostorů mezi Oborou Hvězda a Divokou Šárkou?

Tuto otázku oživila pro místní občany zásadní zpráva z konce července 2014: celou východní část prostorů (13 hektarů) plánované transformační oblasti koupil jeden z největších developerů v ČR, společnost Central Group. Serveru Liboc.info její představitelé potvrdili, že se do budoucna chystá v oblasti stavět. (Viz článek Zlom pro Liboc a Ruzyni: Central Group koupil skladovou oblast.)

70 hektarů, až sedmipatrové domy, 15 000 lidí

Transformace Ruzyně
Takovou podobu nového města pro 15 000 obyvatel se snaží prosadit Praha 6. Legenda území: OV – Všeobecně obytné. SMJ – Smíšené městského jádra. DU – urbanisticky významné plochy a dopravní spojení. ZMK – zeleň městská a krajinná. Zdroj: MČ Praha 6

Přinášíme tedy dostupné informace o celkovém projektu, který má na sedmdesáti hektarech dát vzniknout novému městu s až sedmipatrovými domy, náměstím, zelení a infrastrukturou pro zhruba 15 000 lidí (a tedy zhruba zdvojnásobit počet obyvatel této části Prahy).

Na projektu v posledních letech pracuje Praha 6 (koalice ODS a ČSSD), vloni podala jménem majitelů pozemků žádost o změnu územního plánu, kterou musí schválit Magistrát hlavního města. Kdy, zda a v jaké podobě se tak stane, nicméně není jasné – podle radničních úředníků to může trvat ještě další rok i déle…

Teprve po schválení územního plánu může nastat konkrétnější plánování – naplnění celé transformace může být jedno i více desetiletí vzdálené, podle neoficiálních informací z radnice by nicméně výstavba právě ve východní části nově zakoupené společností Central Group mohla začít relativně brzy, v horizontu několika let.

Žádost o změnu územního plánu nebyla až dosud veřejnosti přístupná on-line a radnice o něm nijak neinformovala média, proto jsme si ho vyžádali na základě zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím a zveřejňujeme ho na této stránce (link na celý dokument viz níže).

Ošklivé sklady začnou mizet, ale…

Schema možných dopravních poměrů - černě plánovaná rychlod ráha, modře metro - obě řešení jsou zatím v nedohlednu. Nejdostupnější řešení je tramvaj - její žlutá čára končí ve Vlastině, protože architekti zvažovali i její vedení centrem nové oblasti. (Výřez). Zdroj: MČ Praha 6
Schema možných dopravních poměrů – černě plánovaná rychlod ráha, modře metro – obě řešení jsou zatím v nedohlednu. Nejdostupnější řešení je tramvaj – její žlutá čára končí ve Vlastině, protože architekti zvažovali i její vedení centrem nové oblasti. (Výřez). Zdroj: MČ Praha 6

Tento nedostatek snahy informovat občany je mírně nepochopitelný – lze předpokládat, že většina místních obyvatel plány změnit vskutku nehezké zóny v něco modernějšího ocení. Nebyl tedy důvod občany s novými kroky neseznámit.

Na druhou stranu plány budou vyvolávat obavy mnoha „hraničních zón“, zejména v Liboci a oblastech mezi superměstem a Evropskou, kde lze očekávat výrazný nárůst dopravy.
Stejně tak projekt staví do zcela nového světla plány rozšíření tramvaje – z nově zveřejněných plánů vyplývá, že tramvaj je již mnoho let chápána jako klíčový dopravní prvek pro budoucí obyvatele developerských projektů.
To je samo o sobě logické, místní však znervózňují určité „detaily“: v rámci rozšíření tramvaje například může vzniknout nová křižovatka s Evropskou, která by se logicky stala klíčovou vstupní branou pro nové město. Politici Prahy 6 (stávající koalice ODS a ČSSD) i magistrátu (TOP 09) opakují, že zatím není třeba o těchto faktech uvažovat, protože plány „superměsta“ dosud nebyly schváleny – a že je tedy třeba „tvářit se“, že žádné nové město zatím neexistuje. (Podrobnosti a konkrétní prohlášení viz zmíněný článek Zlom pro Liboc a Ruzyni: Central Group koupil skladovou oblast).

Návrh změny vychází z průniku 4 variant

Ruzyně transformace
Na finálním návrhu se podílely čtyři firmy – návrhy jsou tedy jiné, každý se však „vejde“ do „průnikového“ návrhu územního plánu (viz výše). Po kliknutí se zobrazí soubor o velikosti 6 MB… Zdroj: MČ Praha 6

Jaké by tedy město mohlo vypadat? Stáhnout si můžete celý materiál podkladů pro změnu územní plánu, a to na linku zde (soubor v PDF – 20 MB)Dole na stránce si můžete přečíst celý textový úvod (zkopírovaný ze souboru PDF).

Podstatou návrhu je především vytvoření nového územního plánu, který by stanovil rámec pro další rozvoj oblasti.  Již v roce 2010 Praha 6 vyhlásila urbanistickou soutěž „Transformace industriálního území Ruzyně na novou obytnou čtvrť Prahy 6“ hledající vhodné návrhy pro obytné čtvrti s úplnou vybaveností – včetně škol, obchodů, služeb a nebytových prostor. Tuto fázi ještě radnice prezentovala veřejnosti na venkovních panelech před ZŠ Dědina.
Porota z 51 odevzdaných návrhů vybrala 4 oceněné (1. místo nebylo uděleno):  LOXIA a.s., atelier M1 architekti, Cigler Marani architekti a Šafer Hájek architekti. A v roce 2012 je požádala, zjednodušeně řečeno, aby společně přišli s nějakým společným návrhem.
To se i stalo (viz ilustrace) a návrh se stal základem žádosti o změnu územního plánu zaslané magistrátu. Abychom se vyhnuli případným chybným interpretacím, podrobnější informace předkládáme v podobě, jak jsou obsaženy v návrhu na změnu územního plánu (jde o de facto kompletní textovou část výše zmíněného PDF dokumentu).

 

—-

Dokument: Klíčové pasáže z podkladů pro změnu územního plánu
(Zdroj: PDF dostupné přes link viz výše)

 

Transformace industriálního území Ruzyně na novou obytnou čtvrť Prahy 6

Podklady pro žádost o změnu územního plánu.

 

Předmět navrhované iniciace změny územního plánu

● Změna funkčního a prostorového uspořádání území:

Popis navrhované změny včetně navrhovaných bilancí – hrubá podlažní plocha rozdělená po jednotlivých funkcích

Smyslem navržené změny je umožnit přeměnu charakteru území z neprostupné a pro městskou část nepříliš přínosné enklávy skladů do formy živé městské zástavby.

Městskou zástavbou se rozumí prostor, v němž lidé žijí, pracují i tráví volný čas. Prostor, jenž je dostatečně hustě osídlen, tak aby umožnil životaschopnost službám i obchodu. Prostor, jenž má vlastní občanskou vybavenost i plochy pro sport a odpočinek, a je tak soběstačný a nezávislý na jiných částech města. Prostor, jenž není ani mrtvým územím skladů (jako nyní) ani pouhou hromadnou noclehárnou, ale nabízí dostatek pracovních příležitostí ve službách, administrativě a obchodu.

Přiložený návrh změny územního plánu vychází ze srovnání a průniku čtyř návrh jednotlivých členů odborného teamu.

Základním prvkem návrhu je přeměna funkčního využití převážně na smíšenou a obytnou výstavbu. Tomu odpovídají funkční využití SV, SMJ a OV, jejichž rozmístění vychází z charakteru navazujících čtvrtí.

Nová čtvrť je komponována dostředně. V těžišti nové čtvrti i čtvrtí přilehlých je navržen centrální park, zakončený na okrajích náměstími.

Vyznačeny jsou čtyři spojnice tohoto centrálního prostoru s okolními důležitými ohnisky:

– s uzlem občanské vybavenosti sídliště Dědina (škola, obchodní centrum, kulturní centrum)

– s křižovatkou ulic Vlastina a U Silnice, kde je plánována stanice tramvaje a nachází se základní škola Vlastina

– s oborou Hvězda (vstupní brána v Ledecké ulici a průhled na letohrádek)

– s plánovanou stanicí Ruzyně železniční rychlodráhy Praha- Letiště-Kladno na ulici Drnovské

Tyto spojnice jsou určeny převážně pro pěší a mají mít pobytový charakter, zatříděny jsou do funkce DU.

Porovnáním statistických údajů o hustotě osídlení ve vyhledávaných čtvrtích a městech s historickým vývojem, a srovnáním 4 soutěžních návrhů jsme došli k předběžnému návrhu hustoty osídlení 250 obyvatel na 1 hektar území.

Této hustotě odpovídá přibližně počet 15 tisíc nových obyvatel, pro něž bude potřeba v území zajistit základní občanskou vybavenost, především základní školu a mateřské školky. Pro umístění nové základní školy byla navržena pozice v těžišti mezi třemi okolními školami (Ruzyně, Dědina, Vlastina), optimální z hlediska krátké docházkové vzdálenosti v rámci nové čtvrti, ale i díky sousedství centrálního parku. Velikost této plochy je přiměřená cílovému počtu obyvatel. Školní budovy je možné stavět v závislosti na osídlování lokality vedle sebe ve dvou etapách. Mateřské školky jsou uvažovány v parteru smíšené nebo obytné výstavby a nejsou proto přesně lokalizovány.

Na základě uvedené hustoty osídlení 250 obyvatel/ha, jež odpovídá poměru HPP bytové funkční plochy vůči ploše území přibližně 1:1 , po přičtení přiměřeného množství nebytových ploch pro generování pracovních příležitostí a po odečtení navržených ploch zeleně a vybavenosti jsme dospěli k předběžnému návrhu míry využití území kódem E až G.

Hranice funkčních ploch v návrhu změny územního plánu jsou orientační. Míra využití území byla orientačně propočtena z průměrných hodnot čtyř vybraných soutěžních návrhů a je tímto návrhem doporučena k dalšímu upřesnění v závislosti na konkrétní poloze. Přesné umístění funkčních ploch vůči pozemkové mapě, jejich velikosti i kód míry využití a další koeficenty je třeba řešit na základě podrobné koordinační urbanistické studie, jež bude sloužit jako podklad pro změnu územního plánu a koordinaci transformace řešeného území.

Vznik této studie je nezbytným předpokladem pro další přípravu a uskutečnění změny územního plánu.

Koncept a charakter zástavby – shrnutí

1/ Řešené území by mělo mít formu městské zástavby o převládající výšce 4-5NP. Tato výšková hladina zástavby je orientační, pro představu z hlediska odhadu kapacit území. Podlažnost a hustotu zástavby chápeme jako proměnnou. Dle urbanistických souvislostí se podlažnost může pohybovat v rozmezí cca 3 -7 pater.

2/ Navrhovaná čtvrť by měla sloužit jako lokální centrum i pro přilehlé oblasti Dědina, Ruzyně a Liboc – viz. Grafická příloha „Lokální centrum Ruzyně“.

3/ Klíčovým veřejným prostorem nové čtvrti tvaru polygonu bude „Centrální park“. Umístění parku by mělo odpovídat docházkové vzdálenosti max. 5-7 minut chůze od bydlení nově navrhovaného území.

4/ Nová školská vybavenost je situována ve vazbě na „Centrální park“.

 

Stručné odůvodnění navrhované změny

● Transformace – potřebnost

Praha 6 je velmi vyhledávanou městskou částí kvůli kvalitnímu rezidenčnímu prostředí, množství zeleně a celkově kvalitnímu životnímu prostředí.

Na západním okraji Prahy 6 v katastrálním území Ruzyně se nachází uprostřed obytných čtvrtí Dědina, Ruzyně a Liboc průmyslová a skladová zóna o ploše 68 ha.

Tato enkláva skladových a provozních areálů tvoří neprostupný blok v délce takřka 1,5 km a šíři 0,6 km.

Je zřejmé, že tato část města dnes po 70 letech rozvoje již definitivně patří do kompaktní městské zástavby a skladově – průmyslová funkce, umístěná uprostřed obytných čtvrtí není z dlouhodobého hlediska udržitelná ani vhodná. Stávající funkční vymezení (převážně VVA, VN, VS) neumožňuje začlenění tohoto území mezi okolní obytné části.

MČ Praha 6 v roce 2010 zahájila přípravu územně plánovací dokumentace, která by umožnila čtvrť postupnými kroky humanizovat, zobytnit a zapojit do organismu města. Namísto uzavřené neprostupné skladové zóny by zde mohlo během několika dekád vzniknout druhotné, lokální centrum Prahy 6, jež by se mohlo stát domovem cca 15 tisíc obyvatel, vzniklo by zde cca 5 tisíc nových pracovních míst a celkově by došlo k oživení a zvýšení kvality životního prostoru celé městské části.

Městská část Praha 6 vyvíjí od roku 2010 aktivity směrem k transformování skladového a industriálního území Ruzyně na novou obytnou čtvrť Prahy 6. Nejprve v roce 2010 uspořádala veřejnou urbanistickou soutěž s cílem vyhledání urbanistické vize předmětné lokality a v roce 2011 zadala 4 vybraným teamům soutěžní návrhy dopracovat do stupně regulačních podkladů, jejichž sloučením a dopracováním vznikla tato dokumentace k žádostio změnu územního plánu.

Veškeré další kroky obce i vlastníků, směřující k budoucí transformaci skladového území Ruzyně jsou podmíněny uvedením územně-plánovací dokumentace do souladu s deklarovanými záměry obce.

KONEC DOKUMENTU

 

11 komentářů

 1. Alice Selby says:

  Dobrý den,

  zajímalo by mne, jak zabráníte prudkému nárůstu dopravního zatížení ulice Libocké, která již nyní kolabuje. Když na ní ráno po sedmé hodině vyjíždím, čekám zpravidla několik minut, než se mi vůbec podaří na silnici vjet. Již dnes velmi trpí stará libocká zástavba a obyvatelé v ní žijící.

  Alice Selby

 2. Houdková says:

  Dobrý den,

  naprosto souhlasím s předchozím dotazem a neni to jenom ráno, ale prakticky po celý den. Nedá se nejem vyjíždět, ale ani chodit přes přechod pro chodce. A to nemluvím o tom, že se nedají ani otevírat okna díky znečištěnému ovzduší od aut.

  Houdková

 3. Liboc.info says:

  Dobrý den, máte určitě pravdu – chystané projekty zcela nepochybně zvýší dopravní zatížení v Libocké. Bude jedním z přístupových cest pro nové developerské projekty, plus pokud spolu s tramvají vznikne i ona nová křižovatka na Evropské, stane se tato trasa novou oblíbenou spojkou z letiště… Tedy tak jako tak to vypadá, že Libockou čeká dramatický nárůst dopravy…

  • Alice Selby says:

   A to mi odpovídá kdo?

   S Vaší odpovědí rozhodně nejsem spokojena. Mám jí rozumět tak, že dopraní zatížení a dopady na životní prostředí v ulici Libocká vůbec nejsou z Vaší strany kvalifikovaně zhodnoceny a vyřešeny?
   Sdělte mi prosím obratem Vaše jméno a pracovní zařazení. Vaši odpověď považuji za výsměch všem slušným lidem v Liboci a hodlám ji dále řešit.

  • Martin Švorc says:

   Toto je přesně typ odpovědi znamenající: Nebude-li pršet nezmoknem …. Stylem – Máte pravdu a nedá se nic dělat – to vypadá, že nezastupujete zájmy občanů bydlících v Liboci, že ?

   • Liboc.info says:

    Souhlasím s Vámi – reakce lidí ve „staré“ Liboci jsou zatím velmi liknavé… přitom to pro ně znamená opravdu poměrně zásadní změny…

    • Lenka Štočková says:

     Jen bych chtěla podotknout, že pro oblast kolem Libocké ulice v úseku mezi Evropskou a železničním podjezdem by otevření nové křižovatky na Evropské znamenalo výrazné snížení dopravy, která by se částečně přelila do ulice U silnice. Mně osobně by to vyhovovalo, ale to neznamená, že jsem pro! Chápu lidi, kteří bojují za to, aby jim za okny nejezdila tranzitní doprava, jenže to nelze vyřešit jinak, než omezením průjezdnosti Libocké (žel. podjezd/přejezd a most je to kritické místo), což by rázem celou oblast Horní i Dolní Liboce a Dědiny učinilo pro tranzit neatraktivní. Jinak akorát budeme přelévat proudy aut z jedné ulice do ulice sousední.

 4. Liboc.info says:

  Jsem rád, že se hněváte, a bohužel, umím mnohé, ale rozhodně ne vyřešit problém Libocké… kdo jsem a co je toto za stránky viz http://www.liboc.info/stranky/ (Tedy ne, opravdu nejsem z magistrátu)
  Budu rád, když navážeme nějaký kontakt…Na starou Liboc se opravdu valí nemalé pohromy…

  JR

 5. Martin Švorc says:

  A navíc je celá diskuze moderovaná ????? No tak to ani nemá smysl cokoliv psát.

 6. Houdková says:

  Ráda se zůčastním setkání s Vámi a ostatními .