Plány rozšířit tramvajovou trať na Dědinu vstupují do klíčové fáze:  ve čtvrtek 15. ledna proběhne tzv. veřejné projednání. Občané tak mají poslední možnost se k projektu vyjádřit a vznést své připomínky a požadavky.

Začátek veřejného projednání: čtvrtek 15. ledna, 15:30 h, sál Základní školy Dědina.
(Důležitá poznámka: projednání může probíhat i několik hodin, rozhodně má tedy smysl přijít i později!)

Vizualizace plánované trasy tramvaje v místech, kde se nyní parkuje. Omezené množství parkovacích ploch vznikne podél komunikace. Zdroj: Stavební dokumentace MHMP
Vizualizace plánované trasy tramvaje v místech, kde se nyní parkuje – radnice Prahy 6 uvádí, že Dědina přijde o zhruba 130 parkovacích míst. Zdroj: Stavební dokumentace MHMP

Veřejné projednání je poslední etapou tzv. procesu EIA, který zkoumá dopady plánovaného rozšíření na životní prostředí Liboce a Ruzyně.  Již v listopadu a prosinci se občané vyjadřovali k tzv. posudku reagujícímu na připomínky a námitky z minulého roku a půl (nalézt ho můžete na oficiálních stránkách nebo přímo zde – 40MB v PDF). Veřejné projednání celý proces završí.

Co je dobré vědět:

– veřejné projednání je poslední možnost, kdy se mohou občané oficiálně zapojit do diskuse o budoucí podobě rozšíření tramvajové trati. Projednání se zúčastní zástupci investora (Dopravní podnik), magistrátu i autoři projektu a posudků, kteří budou muset v souladu se zákonem odpovídat občanům přímo na místě (a ne jen vyhýbavě a nepřesně v písemné podobě – viz dále).

klíčovým smyslem účasti občanů je poukázat na řadu problematických bodů, které v minulosti projekt opomíjel, a žádat o jejich řešení.  A především o zanesení připomínek občanů do tzv. stanoviska, v němž magistrát stanoví podmínky, za jakých může projekt proběhnout. (Například vyřešení parkování na Dědině, zamezení zavlečení tranzitní dopravy do klidových zón, atp.).

– projednání se budou účastnit i zástupci radnice Prahy 6, kteří po nedávných volbách začali po pražském magistrátu kategoricky požadovat (viz link na web Prahy 6), aby se více zabýval připomínkami občanů a řešil klíčové problémy.

Následující text je shrnutím stávajícího stavu projektu (z konce roku, kdy občané připomínkovali tzv. posudek – argumenty pro veřejné projednání zůstávají stejné…)

Posudek: parkovaní je třeba řešit

Posudek, tedy poslední materiál celého procesu EIA, ukazuje, že v některých klíčových otázkách opravdu nastal posun – posudek například připouští, že dramatický úbytek parkovacích ploch na sídlišti Dědina je třeba řešit. „Jako optimální se jeví řešit deficit parkovacích stání výstavbou parkoviště (např. parkovacího domu, montované nadstavby nad stávajícími parkovacími plochami), jehož kapacita bude stanovena ve vazbě na celkové potřeby zájmového území,“ uvádí posudek, jehož závěry jsou klíčové pro další fáze přípravy.

Nepožaduje však, aby se řešení parkování stalo podmínkou výstavby –  a hrozí tedy, že tramvaj se postaví, ale řešení parkování se nějak „vytratí“.

Autor posudku navíc jiné klíčové problémy, na které občané systematicky upozorňují, v podstatě ignoruje  s tím, že – jak je možné číst mezi řádky – nejsou důležité, či že není nutno/možno je řešit.

Tranzitní doprava? Nehrozí

Konstatuje například, že v případě vybudování velkokapacitní křižovatky mezi ulicí Navigátorů a Evropskou nehrozí zvýšení tranzitní dopravy. Autor, Ing. Václav Obluk, používá stejně formulované argumenty jako autoři předchozích dokumentů – tedy argumenty považované místními občany za důkaz nedostatečné znalosti místní problematiky a náznak, že jde o expertní posudek čistě formální.
Opět se tedy objevuje názor, že tranzitu v ose Libocká – U Silnice – Evropská zabrání přednost zprava – tedy tvrzení, že motoristy z Libocké odradí od použití zkratky ulicí U Silnice směrem na Evropskou několik předností zprava. Tedy, jinými slovy, že pro ně bude výhodnější vystát několik světelných křižovatek a vše objet delší trasou Libocká-Evropská.

Křižovatka jako brána developerům? Neřešíme

Druhým závažnějším problémem se jeví to, že autor se odmítá zabývat dalším klíčovým požadavkem místních občanů: aby plány a dopravní modely vzaly v potaz chystané „superměsto“,  pro které se zmiňovaná křižovatka stane jedním z nových přivaděčů. Jinými slovy: ač tramvaj a ostatní infrastruktura bude do budoucna sloužit i tisícům nových bytů, posudek se systematicky tváří, jako by se tak nedělo a stát nemělo. Což je o to podstatnější, že z přiložených stanovisek různých magistrátních odborů vyplývá, že magistrát dává přednost uzavření ulice Vlastina a otevření nové křižovatky (a tedy napojení nových developerských projektů na Evropskou plnohodnotnou křižovatkou).

Sporné body v posudku – shrnutí

1. Neřeší jednu z klíčových námitek občanů – obavy, že vybudováním nové křižovatky mezi ulicí Navigátorů a Evropskou přinese do oblasti tranzitní dopravu. Autor posudku dochází k závěru, že z hlediska dopadu na životní prostředí jsou obě varianty rovnocenné, což však odporuje logice místní situace a chystaných projektů, navíc k tomuto závěru dochází na základě objektivně nesprávných interpretací data a situace v oblasti.

2. Autor posudku se dopouští jednání, které je v rozporu s podstatou práce autora posudku – ten má dle litery zákona posuzovat texty vzniklé v minulých fázích procesu EIA. Jak je však patrné z následujícího příkladu, autor v klíčové pasáži postupuje velmi nestandardně a na místo snahy text dokumentace opravdu kriticky (a na základě četných námitek a podnětů občanů) zhodnotit, text prostě bez jediné změny kopíruje z textu dokumentace.

Text dokumentace (např. str 10 a mnoho další stran)

dokumentace tramvaj Dědina

 

 

 

 

Text posudku (str. 24 a mnoho dalších):

Tram Divoká Šárka - Dědinská posudek

 

 

 

 

Jak vyplývá z tohoto srovnání, jde o naprosto identické texty – navíc text shrnující jednu z několika zcela klíčových námitek občanů. To může být vnímáno negativně – i kdyby nešlo o posudek, je přejímání cizích textů bez řádného citování praxí nepřijatelnou.

 

3. Autor nevypořádává podněty občanů – jak může ukázat výše zmíněné okopírování textu tento text, autor se nesnaží vypořádat připomínky občanů. Právě výše zmíněná pasáž se stala předmětem námitek nejméně několika desítek občanů. Ti poukazovali na to, že:

– celkový argument o přednosti zprava bránící tranzitu je nesmyslný, neboť tato trasa je již nyní hojně používána a autor tedy de facto konstatuje, že z hlediska dopravy je výhodnější vystát několik semaforů než zhruba třikrát přibrzdit a dát přednost zprava

– autor uvádí, že ve směru U Silnice – Litovická – Libocká není průjezd možný, což není pravda. Možný je a je opět hojně užíván (přes ulici Špotzova)

– autor posudku přebírá tvrzení autora dokumentace o vlivu přednosti zprava s ulicí Nová Šárka. Jak již mnoho občanů poukázalo ve svých připomínkách, ulice Nová Šárka do navrhované trasy vůbec neústí (křižovatka má dle dokumentace vzniknout mezi ulicí Navigátorů a Evropskou, Nová Šárka ústí do ulice U Silnice).

4. Autor dochází k závěru, že není nutné / možné do modelování dopravy a tedy dopadu na životní prostředí zahrnout dramatické změny, které oblast čekají v souvislosti s chystanou proměnou skladových oblastí na nové město pro tisíce lidí. Autor posudku uvádí, že Záměr tramvajové trati je s transformací industriálního území Ruzyně na novou obytnou čtvrť zkoordinován podle úrovně znalostí o budoucí podobě území (v současnosti je pro transformované území zpracována urbanistická studie “Transformace industriálního území Ruzyně na novou obytnou čtvrť Prahy 6“).“ To je však tvrzení zjevně nepřesné a hluboký logický rozpor obsahující – autor posudku tedy na jednu stranu uvádí, že – například – zmíněná křižovatka nepřinese nárůst provozu, na stranu druhou připouští existence plánu vybudovat město pro 15 000 obyvatel – zcela zjevný logický rozpor je tedy v tom, že autor předpokládá nulový vliv obrovského města na změnu dopravních podmínek v oblasti.

Je nade vší pochybnost jasné a logické, že například nově zvažovaná křižovatka by se stala jednou z klíčových bran tohoto nového města v oblasti, kde již nový majitel  – developer Central Group – deklarovat jasný záměr v horizontu několika let vybudovat mnoho nových bytů.
V nedlouhém horizontu by tyto záměry přinesly dramatický nárůst dopravy.

5. Návrh stanoviska neobsahuje některé klíčové požadavky nejen občanů, ale i například MČ Praha 6 Například to, aby další fáze schvalování zahrnuly nezbytné úpravy okolních komunikací tak, aby bylo eliminováno riziko tranzitu z jiných částí města a též omezeno riziko, že v případně dopravních zácp si motoristé budou trasu zkracovat (například z ulice Vlastina přes Mladčinu do Pod Cihelnou a dále na Evropskou). A také, jak již bylo zmíněno, aby se řešení parkování na Dědina stalo podmínkou schválení celého projektu.

Comments are closed.

Web je nyní ve spícím / archivním režimu, ale nové články občas přibývají, to ano... Díky za podporu!
close
open