Praha 6 poměrně zásadně změnila svůj postoj ke konkrétním technickým detailům plánovaného rozšíření tramvajové trati na Dědinu: Magistrát, tedy investora stavby, vyzývá, aby vyřešil dramatický úbytek parkovacích míst výstavbou parkovacích domů. Zároveň ve svém stanovisku žádá, aby Vlastina nebyla v úzkém úseku uzavřena, ale pouze zjednosměrněna.

Vizualizace plánované trasy tramvaje v místech, kde se nyní parkuje. Omezené množství parkovacích ploch vznikne podél komunikace. Zdroj: Stavební dokumentace MHMP
Vizualizace plánované trasy tramvaje v místech, kde se nyní parkuje. Omezené množství parkovacích ploch vznikne podél komunikace. Zdroj: Stavební dokumentace MHMP

Jak vyplývá z květnového Vyjádření městské části Praha 6 (viz níže na stránce), vedení radnice dílem uznalo některé z obav občanů a změnilo svůj postoj v rámci tzv. procesu EIA (zkoumání dopadu na životní prostředí). Ten dosud obavy a námitky občanů k některým aspektům plánů více méně zcela ignoroval (viz link).

V kontextu minulých měsíců jde z pohledu radnice opravdu o významné ústupky – doposud byl postoj k obavám obyvatel (úbytek parkování, svedení tranzitní dopravy do vilové zástavby…) takový, že není třeba nic řešit a že s negativy je třeba se smířit.

Představitelé radnice nicméně neoficiálně připouštějí obavy, že i tak některé z těchto řešení vyvolají nevoli – zejména požadovaná výstavba parkovacích domů, které mnohé na Dědině děsí.

Jak tedy nyní vypadá postoj radnice Prahy 6 pro další kola plánování projektu?

1. Na Dědině bude třeba vybudovat parkovací domy

Stávající projekt počítá se zrušením 130, tedy zhruba třetiny parkovacích místo v oblasti, což samo o sobě přesvědčilo mnoho lidí na Dědině, že se bez tramvaje obejdou. Děs tento úbytek vyvolává i v přilehlých oblastech nižší zástavby (kolem ulice Pod Cihelnou i oblasti Staré Dědiny, které by se staly alternativním místem pro parkování).
Nyní ovšem radnici žádá magistrát, aby vše vyřešil výstavbou parkovacích domů.
„Požadujeme, aby podmiňující investicí výstavby prodloužení TT byla výstavba kapacitního parkoviště (cca 150-200 míst) pro rezidenty  oblasti Dědina,“ uvádí Praha 6 ve svém stanovisku.
Zároveň upozorňuje na další potenciální problém, který dosud nebyl občany příliš řešen – na fakt, že v okamžiku dobudování tramvajové trati se oblast stane vítaným odstavným parkovištěm pro automobily přijíždějící například od Kladna a dalších oblastí. A doporučuje tedy, aby magistrát zvážil vybudování záchytných parkovišť. „Doporučujeme, aby byla prověřena možnost vzniku záchytného parkoviště typu P+R v blízkosti navrhované smyčky Dědinská,“ uvádí stanovisko.

2. Vlastina u Evropské by nebyla uzavřena, pouze zjednosměrněna

Místo této varianty (kompletní uzavření Vlastiny) radnice dává přesnost tomu, aby byla nadále průjezdná od města a přes novou křižovatku by se jezdilo pouze ve směru od Dědiny.
Místo této varianty (kompletní uzavření Vlastiny) radnice dává přesnost tomu, aby byla nadále průjezdná od města a přes novou křižovatku by se jezdilo pouze ve směru od Dědiny.

Druhou, zásadní změnou postoje je podpora alternativní varianty křižovatky v prostoru ulice U Silnic, Navigátorů a Evropská. Magistrát původně navrhoval, že prostor „před britskou školou“ bude uzavřen a na křížení zmíněných komunikací vznikne nová „všesměrná“ křižovatka. Toto řešení vyděsilo místní obyvatele, protože by do budoucna otevřelo oblast tranzitní dopravě a stalo se oblíbenou zkratkou směrem na letiště. Navíc by se tato nová křižovatka stala novou vstupní branou pro chystané developerské projekty v místě stávajících skladů.
Praha 6 nyní oficiálně žádá magistrát, aby použil alternativní variantu, dle níž by nevznikla plnohodnotná křižovatka, ale pouze jednoduchý sjezd pro vozila ve směru od Dědiny. Ve směru z města na Dědinu by nadále zůstala průjezdná Vlastina. Toto řešení by vskutku eliminovalo riziko přivedení tranzitní dopravy.
„Podporujeme variantu č. 2 s jednosměrným provozem aut ve Vlastině ulici v úseku ulic Evropská – U silnice a to ve směru z centra města na západ,“ uvádí stanovisko.

 

Dokument: Stanovisko městské rady k stávající fázi projektu

(Zdroj: web MČ Praha 6)

 

V Praze 6 dne 7.5.2014

Č.j. MČ P6 032774/2014

 

Vyjádření městské části Praha 6

 

podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zák. č. 93/2004 Sb. k dokumentaci vlivů na životní prostředí k  záměru

 

„Tramvajová trať Divoká Šárka – Dědinská, Praha 6“

 

Identifikační údaje :
Název stavby : Tramvajová trať Divoká Šárka – Dědinská
Místo stavby : ul. Evropská, Vlastina, Drnovská, U silnice, Navigátorů a Dědinská pozemky v kat. území Liboc, Ruzyně, Veleslavín a Vokovice, Praha 6
Investor stavby : Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s., Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
Zpracovatel : ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o., Hvožďanská 3/2053, 148 01 Praha 4 (03/2014)

 

Dokumentace vlivů na životní prostředí, dle přílohy č. 4, zákona č. 100/2001 Sb., posuzuje  novostavbu tramvajové trati (TT) s 5páry zastávek, v délce cca 2,3 km; trasa trati je vedena ulicemi Evropská, Vlastina a Drnovská, na pozemcích v kat. území Liboc, Ruzyně, Veleslavín, a Vokovice, Praha 6. Pracovní názvy zastávek jsou Divoká Šárka, Vlastina, Sídliště na Dědině, Ciolkovského a Dědinská. Převážná část trasy vede v kat. území Ruzyně a Liboc, kabelovými trasami zasahuje do kat. území Veleslavín a Vokovice. Součástí stavby je i rekonstrukce stávající trati v délce cca 230 m (Evropská) a redukce obratiště Divoká Šárka. Novostavba TT je předkládána v jedné variantě, trasy individuální dopravy jsou předkládány ve dvou variantách (varianta 2 byla dopracována na základě připomínek k řešení, předloženém v předchozím projednávání).

Městská část se k záměru Tramvajová trať Divoká Šárka – Dědinská vyjadřovala ve fázi oznámení  záměru vyjádřením ze dne  4.9.2013 pod Č.j. MČ P6 0061986/2013, kdy městská část nepožadovala posuzování záměru podle zákona č. 100/2001 Sb, nicméně doporučila dílčí úpravy v rámci dalších fází projektové přípravy záměru.

Městská část Praha 6

s o u h l a s í

s dokumentací vlivů na životní prostředí k záměru  a s realizací záměru za splnění následujících podmínek :

Z hlediska územního rozvoje:

Předložená dokumentace hodnocení vlivů na životní prostředí zpracovává námi preferovanou variantu prodloužení tramvajové trati ze stávajícího obratiště Divoká Šárka  – Dědina – Staré letiště Ruzyně (Terminál 3) s cílem zajištění dopravní obsluhy stávající i plánované obytné zástavby, občanské a veřejné vybavenosti.

Řešení bylo projednáváno ve variantách a konfrontováno s územním plánem a se známými záměry v předmětné lokalitě.

Zvolená a podporovaná varianta etapy prodloužení TT z Divoké Šárky na sídliště Dědina ulicí Vlastinou, dále ul. Drnovskou do smyčky Dědinská znamená ve svém dopadu výrazný přínos pro životní prostředí této části Prahy. Prodloužená TT výrazně zlepší obsluhu této části Ruzyně a Liboce a její spojení s centrem, zmenší negativní dopady autobusové dopravy, zejména pak umožní i dopravní obsluhu transformovaného území jižně od TT. V dalších etapách je předpokládáno prodloužení TT do alternativního ukončení v železniční zastávce Ruzyně, zvolená trasa výhledově umožňuje etapové řešení prodloužení severním směrem a tím i další řešení městské hromadné dopravy na mezinárodní letiště Praha – Ruzyně s využitím tramvajové dopravy.

Městská část Praha 6 dlouhodobě podporuje prodloužení tramvajové trati do Ruzyně s těmito požadavky:

–        podporujeme variantu č. 2 s jednosměrným provozem aut ve Vlastině ulici v úseku ulic Evropská –  U silnice a to ve směru z centra města na západ.

–     zároveň akceptujeme nutnost zřízení nové křižovatky ulic U silnice x Evropská třída, umožňující pouze pravé odbočení ve směru do města

– požadujeme do projektu zahrnout náhradu rušených parkovacích míst projektu

–           vedení ul. Vlastinou od Evropské k ul. U Silnice v režimu snížené intenzity dopravy a realizace nové křižovatky ul. U Silnice s ul. Evropskou se zachováním vzrostlé zeleně v ul. Vlastině v co největším rozsahu

–           vedení ul. Vlastinou od ul. U Silnice k ul. Drnovské se středovou alejí s vedením tramvajové trati oboustranně podél středového pásu, jedním jízdním pruhem oboustranně pro automobilovou dopravu, dále s oboustranným  parkovacím pruhem s podélným parkováním, uliční profil o šíři 7,5m je ukončen oboustranně vedeným chodníkem a zeleným pásem.

–           v celém rozsahu stavby požadujeme v dalším stupni doplnit vhodně vytipované přechody či stavebně upravená místa pro přecházení

–           požadujeme přeřešit prostor stávajícího náměstí Evropská x Vlastina a tento prostor urbanizovat, doporučujeme akcentovat i diagonální pěší vazbu podél TT a řešit celkový návrh koncepce tohoto veřejného prostranství jako náměstí včetně umístění a doplnění přechodů pro pěší, odpočinkových ploch –tj.  laviček, dalšího městského mobiliáře a drobné architektury

–           požadujeme doplnění stromořadí i do ul. Drnovské a upravit návrh technického vybavení tak, aby toto řešení umožňoval

–           vedení TT a úpravy v křižovatce s Drnovskou budou připraveny tak, aby umožnily v nejbližší budoucnosti uvažované alternativní ukončení TT jižním směrem, tj. k přímému přestupu tram – železnice (vedení jedné linky ze dvou uvažovaných).

–           podmínkou je věcná i časová koordinace prodloužení TT s plánovanou „Transformací industriálního území Ruzyně na novou obytnou čtvrť, tj. území jižně od TT, včetně umístění tramvajových zastávek a přechodů v místě uvažovaného komunikačního napojení projednávané zástavby

–           záměr bude nadále věcně i časově koordinován s Modernizací trati Praha – Kladno

Z hlediska územního rozvoje městské části Praha 6 po prostudování materiálu sdělujeme, že se záměrem lze souhlasit při splnění výše uvedených podmínek.

 

Z hlediska dopravy a životního prostředí:

TT Divoká Šárka – Dědinská vytváří v dotčeném území novou kvalitu hromadné dopravy, především náhradou dopravy autobusové za kvalitativně vyšší a ekologicky příznivější dopravu tramvajovou. Krom toho, tramvajové linky umožní z oblasti sídliště přímé a pohodlné spojení do širšího centra města těm cestujícím, kteří z jakéhokoliv důvodu nemohou (nebo nechtějí) použít metro. Záměr úzce souvisí s celkovou změnou koncepce dopravní obsluhy letiště a přilehlého území, tj. s postupným přechodem na elektrickou trakci. Dalšími prvky této koncepce je metro (ve výstavbě – 1. etapa) a modernizovaná železniční trať Praha – Kladno, s odbočkou na letiště (v přípravě). Jak u metra, tak i u posuzované TT, je předpokládáno (v neurčeném časovém výhledu) další prodloužení.

Tramvajový provoz, na rozdíl od autobusového, nepředstavuje zdroj znečištění ovzduší. Jako jakýkoliv jiný drážní provoz může být ale zdrojem hluku a vibrací. Tyto dopady lze snížit užitím vhodných technologií při výstavbě trati, průběžnou údržbou a včasnými opravami vzniklých závad na kolejovém svršku. Hlukové projevy při průjezdu ostrými oblouky lze snížit užitím automatických mazacích zařízení. Předpokládána je rovněž intenzivní dosadba zeleně (stromové patro); stromová výsadba významným způsobem zachycuje hluk z dopravy, snižuje prašnost a v letním období zvyšuje vlhkost okolního prostředí. Nadměrným hlukem z dopravy je v dotčeném území zatížena především Evropská třída, dále pak (v mnohem menší míře) i ul. Vlastina. Jak vyplývá z předložené dokumentace, ve Vlastině ulici by mohlo kombinací vhodných technických opatření a předpokládanému poklesu intenzity aut. dopravy dojít ve sledovaném časovém horizontu ke snížení hlukové hladiny v chráněném venkovním prostoru až o 8 dB. Hodnoty se liší podle užité varianty vedení tras místní obslužné dopravy.

Varianta 1 (původní) předpokládala zneprůjezdnění Vlastiny ulice mezi ul. Hostouňská a U silnice (mimo MHD), s napojením obslužné dopravy na Evropskou třídu prostřednictvím nové všesměrové křižovatky U silnice x Evropská a doplňkové křižovatky Radistů x Evropská (pouze pravé odbočení z ul. Radistů na Evropskou). Tato varianta zvyšuje hlukovou hladinu v obou nově vytvořených uzlech o cca 1 dB. Předpokládaný dílčí nárůst intenzity individuální dopravy v ul. U silnice a Navigátorů byl pravděpodobně hlavním důvodem četnějších protestů veřejnosti proti realizaci předloženého záměru.

Na základě cit. nesouhlasných projevů byla dodatečně navržena varianta 2, která zachovává ve Vlastině ulici individuální dopravu z centra bez omezení a dopravu do centra řeší zjednodušenou křižovatkou U silnice x Evropská (možné pouze pravé odbočení na Evropskou). S křižovatkou Radistů x Evropská v této variantě není již uvažováno. Toto řešení snižuje hlukovou zátěž v ul. U silnice, ale za cenu částečného navýšení hlukové hladiny v ul. Vlastina. Nárůst hlukové hladiny v ul. Vlastina a U silnice bude částečně kompenzován užitím asfaltu se sníženou hlučností, příp. omezením max. povolené rychlosti. Lze konstatovat, že při aplikaci navrhovaných opatření nedojde ani u jedné z variant k překročení hygienických limitů v území a ve všech bodech se současnou nadlimitní hlukovou zátěží dojde k významnému poklesu této zátěže.

Imisní zátěže byly vyhodnoceny jako příznivé. V žádné ze sledovaných částí území nebylo zaznamenáno překročení směrných hodnot. Lze proto konstatovat, že provoz TT (a s ním související úpravy dopravního režimu) nebudou mít negativní vliv na míru zdravotního rizika (expozice Nox-y). Z hlediska porovnání variant se jeví jako příznivější varianta 2. Celkově lze konstatovat, že obě varianty přinesou zlepšení imisní situace v dotčené lokalitě (ve většině sledovaných kritérií). Byla rovněž posouzena otázka vibrací, zejména v souvislosti s blízkou tratí ČD (možný synergický efekt obou provozů). Po vyhodnocení odstupových vzdáleností tramvajové dráhy od obytných objektů a vzájemné vzdálenosti obou drážních systémů není jakýkoliv vliv vibrací na okolní prostředí předpokládán.

Z provedeného vyhodnocení vlivu posuzovaného záměru a dopadů na okolí vyplývá, že z hlediska dopadů znečištění ovzduší na lidské zdraví se jako příznivější jeví varianta 2. V případě hlukové zátěže je mírně příznivější varianta 1. Rozdíly mezi oběma variantami jsou, nicméně, v předkládaném hodnocení minimální. Výstavba TT je z hlediska dopadů na životní prostředí přípustná a přínosy z této realizace vysoce překračují možná negativa.  Z dopravního hlediska jsou možné obě varianty řešení tras pro IAD. Nezbytně nutné je dořešit otázku dopravy v klidu (redukce parkovacích stání vyvolaná stavbou). Varianta 2 se jeví jako vhodnější s ohledem na charakter dotčených komunikací a přilehlé zástavby v ul. U silnice.

Předkládaný záměr je třeba z hlediska potřebného zvyšování atraktivity hromadné dopravy hodnotit jako pozitivní, je v souladu s odborným materiálem „Ucelená dopravní koncepce a návrh priorit rozvoje dopravní infrastruktury na území Prahy 6“ (zpracovatel ČVUT Fakulta dopravní, zadavatel Městská část Praha 6). V obecné rovině je možno konstatovat, že výstavba TT umožní rychlé a kapacitní dopravní spojení z oblasti sídliště Na Dědině na metro,  do Dejvic a v některých relacích (uvažováno prodloužení stávajících tramvajových linek) i přímou bezpřestupní vazbu do centra města. Zároveň je třeba poznamenat, že zajištění kapacitní dopravní obsluhy je přínosné pro další navazující území, toto je také samostatně stanoveno jako podmínka dalšího rozvoje těchto území (Rozvojové území Ruzyně v přímém sousedství TT, Prague Airport Park v uvažovaném dalším prodloužení TT).

Za zcela nedostatečné musíme ovšem považovat vypořádání předchozích připomínek městské části ohledně snížení kapacity parkovacích stání v území. Konstatování projektanta nikterak nereaguje na rozporovaný skutečný počet rušených parkovacích stání a dokumentace nadále pracuje s úbytkem pouze 84 parkovacích míst a stroze se odkazuje na provedené hodnocení projektanta. Městská část situaci opětovně prověřila a je nucena opakovat, že návrhem TT dochází k úbytku min. 130 parkovacích míst (zrušeno je stávajících cca 210 PM a nově budováno cca 80 PM). V této souvislosti nelze než požadovat vybudování nových parkovacích kapacit v prostoru sídliště (resp. v docházkové vzdálenosti ke konečné zastávce tramvaje), které bude dostatečně kompenzovat záměrem vyvolaný úbytek parkovacích stání. Vznik kapacitně většího parkoviště je ovšem důležitý právě i ve vztahu k posuzovanému záměru výstavby TT, neboť Praha 6 je dojezdovou oblastí pro velké objemy cestujících ze severozápadních oblastí okolí hlavního města Prahy. Proto považujeme za nutné vytvořit nejen náhradu za rušená místa, ale i odpovídající podmínky pro přestup na MHD (parkovací kapacity pro řidiče přijíždějící do Prahy IAD s potřebou zaparkovat v území Prahy 6 svá vozidla). Nedostatek záchytných parkovišť dlouhodobě zapříčiňuje, že tito cestující parkují svá vozidla na všech možných volných parkovacích plochách v okolí přestupních uzlů, tyto však poptávku nemohou uspokojit (lze důvodně předpokládat, že tomu tak bude i v oblasti sídliště Na Dědině).

Z tohoto důvodu požadujeme, aby podmiňující investicí výstavby prodloužení TT byla výstavba kapacitního parkoviště (cca 150-200 míst) pro rezidenty  oblasti Dědina a zároveň dále doporučujeme, aby byla prověřena možnost vzniku záchytného parkoviště typu P+R v blízkosti navrhované smyčky Dědinská (možno  projednávat v odděleném režimu). Pozemky uvažované pro výstavbu takového parkoviště jsou v majetku hlavního města Prahy či státu, výstavba parkoviště by měla být, mj. i v zájmu snížení nákladů, realizována v rámci souboru stavebních prací při výstavbě TT. Výše uvedený požadavek a doporučení je nutno vztahovat i k investoru předkládané akce, neboť tento mění podmínky v území, a nelze se spokojit pouze s tím, že investorem záměru objektu parkingu není Dopravní podnik hlavního města Prahy, a.s. (jak je uvedeno ve vypořádání připomínek). Je úkolem hlavního města Prahy (jediný vlastník investora předkládané akce), v souladu s jeho koncepčními materiály, podstatně rozšířit stávající nabídku parkovacích ploch zařazených do systému P+R na vybraných pozemcích blízko konečných zastávek MHD a v blízkosti hlavních dopravních os individuální dopravy vedoucích do města. Neexistence kapacitního parkoviště v okolí konečné zastávky prodloužené tramvaje by lokalitě způsobovalo vážné problémy v oblasti statické dopravy a v důsledku (resp. prohlubování stávajícího nevyhovujícího stavu na území Prahy 6) také vyšší využívání IAD, které vede ke vzniku kongescí v centrálních oblastech Prahy. V případě, že záchytná parkoviště nebudou při obdobných záměrech vůbec budována, může dojít v krátké době ke kolapsu parkovacích možností v okolí důležitých přestupních uzlů, což bude mít jistě negativní dopady na životní prostředí a občany Městské části Praha 6.

V dalších fázích přípravy záměru bude zapotřebí se podrobně zabývat úpravou stávajících tras  povrchových linek MHD tak, aby bylo dosaženo zlepšení cestovních vazeb v rámci celého systému PID. Pro místní obsluhu sídliště Na Dědině bude zřejmě zavedena místní autobusová linka okružního nebo polokružního charakteru s vazbou na páteřní tramvajovou dopravu. V této oblasti ovšem městská část dlouhodobě považuje dosavadní postupy a přístupy pověřené organizace, která provádí tvorbu vedení linek MHD, za ne zcela koncepční a mnohdy problematické. Proto podotýkáme, že k zavedení úprav musí být provedena dostatečná analýza a změny projednány s městskou částí Praha 6. Změna místní obsluhy je podle našeho názoru samozřejmě možná, nicméně další umožnění průjezdu BUS linek v relaci Evropská → Vlastina → Drnovská → západní část Prahy považujeme i nadále za potřebné a žádoucí. V této souvislosti doporučujeme nechat odborně prověřit možnosti realizace BUS obratiště v prostoru stávající zastávky Sídliště Na Dědině pro možnost ukončení autobusových linek MHD z oblasti Prahy 17, příp. letiště a OC Šestka v blízkosti veřejné vybavenosti (obchodní centrum Delta, Základní škola, pošta, zdravotní středisko).

Z dopravního hlediska dále považujeme za problematickou naznačenou úpravu BUS zastávek „Ciolkovského“ a „Sídliště Na Dědině“ (zastávky navržené v jízdním pruhu), zde upřednostňujeme zřízení zastávek mimo jízdní pruh (zálivová zastávka) nebo na tramvajovém pruhu. Obdobně požadujeme prověřit společnou zastávku BUS+TRAM „Divoká Šárka“ ve směru do centra (vč. prověření možného problematického pravého odbočení do ulice Libocké). Příchod k obratišti přes ul. Drnovská požadujeme vhodným způsobem zabezpečit (viz nedaleký přechod v křižovatce Drnovská – Vlastina, příp. světelná signalizace), zároveň doporučujeme zvážit možnost zřízení dalšího přechodu v úrovni ul. Dědinská. V rámci dalšího stupně PD požadujeme doložit návrh budoucího řešení širších dopravních vztahů v oblasti (úprava směrnosti komunikací), především severně od ulice Vlastina, se zaměřením na eliminaci nežádoucí průjezdné automobilové dopravy ve směru k nové křižovatce na Evropské třídě.

Uvedené hodnocení se vztahuje na období provozu, nikoliv výstavby TT. Dopady ze stavební činnosti bude nezbytné minimalizovat při definování podmínek stavebního povolení, resp. dalších jednání.

Z hlediska námi chráněných složkových zákonů v oblasti životního prostředí je třeba předně konstatovat, že navržená stavba je v kolizi se stávajícími dřevinami. Rozsah kácení bude upřesněn především se zřetelem na vybranou variantu výhledového dopravního řešení v dané lokalitě. U varianty 1 bude nutno vykácet více dřevin z důvodu dopravního napojení na Evropskou třídu, naopak výsledky rozptylové i akustické studie vykazují vyšší hodnoty  u varianty 2, i když rozdíly jsou opravdu minimální. TT sama o sobě je navržena jednovariantně a  její zavedení předpokládá také snížení zatížení území autobusovou dopravou.  Při využití obou variant dojde ke zlepšení imisní situace v oblasti.

Hlavní zátěží životního prostředí dané lokality je v současné době zvýšený hluk. Území je zatěžováno zejména hlukem z automobilové dopravy na kapacitních komunikacích (Evropská, Pražský okruh a Drnovská). Po zprovoznění záměru lze v území očekávat změny v rozložení akustického zatížení. Změny nastanou rozdílným vedením automobilové dopravy a také zavedením nového zdroje hluku. Z těchto důvodů je nezbytné uplatnit protihluková opatření  a to nejen technická a organizační  opatření na vlastní TT, ale i realizaci nízkohlučných povrchů na uliční síti. Přesná specifikace navrhovaného rozsahu protihlukových opatření je uvedena v tabulce D.3. kapitoly D.I.3.1. Městská část trvá na jejím  plnění v plném rozsahu. Dle akustické studie by při splnění těchto opatření by již nadále neměl být překračován hygienický limit pro denní i noční dobu. V případě realizace stavby požadujeme po jejím uvedení do provozu provést kontrolní měření hluku, v případě překračování hlukových limitů doplnit odpovídající hluková opatření.

Vykácené dřeviny budou částečně nahrazeny v rámci sadových úprav. K výsadbě jsou navrženy druhy dřevin, které relativně snáší městské prostředí. Vegetační úpravy tvoří výsadby solitérních stromů, skupinové a případně alejové výsadby, které místy doplňuje výsadba keřů. Svahy a malé plochy budou osázeny nízkými půdopokryvnými keři. Na plochy, kde je prostor příliš úzký nebo kde není místo z důvodu prostorového uspořádání inženýrských sítí, lze pouze navrhnout zatravnění vhodnou travní směsí. Budou osázeny plochy při vyústění tramvajové trati na ul. Evropská, bude vytvořen pás zeleně v ul. Vlastina navazující na současnou alej a zeleň bude  vysazena u nové smyčky Dědinská. Nadále budeme též požadovat zajištění údržby zeleně po dobu 5 let a při stavebních pracích zajištění  náležité a  důkladné ochrany ostatní stávající vzrostlé zeleně tak, aby nedošlo k jejímu poškození.

Záměr okrajově zasahuje do ochranného pásma lesa, do ochranné zóny nadregionálního biokoridoru. V předmětném území se nevyskytují významné krajinné prvky, ani se záměr nenachází v zvláště chráněném území. V souvislosti s realizací záměru dojde k trvalému i dočasnému záboru zemědělského půdního fondu. Trvale budou vyňaty pozemky o rozloze 13.646 m2, převážně podél ulice Drnovské.  Dočasné zábory budou využity  pro zařízení staveniště. U varianty 2 dojde ke snížení dočasných záborů z důvodu vynechání realizace komunikačního propojení Evropská x Radistů. Další požadavky uplatněné ve zjišťovacím řízení týkající se  organizace výstavby, eliminace sekundární prašnosti kropením prostoru staveniště, zabezpečení využívání  stavebních strojů výhradně v denní době, odvozu přebytečného  materiálu a sypkých odpadů ze stavební činnosti atd. byly zakomponovány do návrhu opatření v kapitole D.IV.

Po prostudování materiálu sdělujeme, že z hlediska dopravy a životního prostředí se záměrem lze souhlasit pouze při splnění podmínky vybudování kapacitního parkoviště pro rezidenty  řešené oblasti. Dále požadujeme splnění všech doporučení uvedených v kapitole D.4 – opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů. Zároveň doporučujeme zabývat se dále předloženou variantou 2 a prověřit možnost vzniku záchytného parkoviště typu P+R v blízkosti navrhované smyčky.

Toto vyjádření nenahrazuje stanovisko městské části k územnímu řízení.

V Praze dne    7.5.2014

PhDr. Jan  Záruba

zástupce starostky   MČ Praha 6

 

Comments are closed.

Web je nyní ve spícím / archivním režimu, ale nové články občas přibývají, to ano... Díky za podporu!
close
open