Radnice vyhlásila vítěze architektonické soutěže na vybudování parkovacího domu na Dědině. A zveřejnila vizualizaci stavby, která nahradí parkovací místa zrušená po vybudování prodloužení tramvajové tratí.

Parkovací dům na Dědině
Vítězný návrh architektonické soutěže na parkovací dům na Dědině. Zdroj: Radnice Prahy 6

Vítězem, kterého vybrala komise složená ze zástupců radnice a nezávislých odborníků, se podle informací na stránkách radnice stal ateliér Ivan Kroupa architekti s týmem Ivan Kroupa, Tomáš Bouma, Jan Vybíral a Tomáš Zmek.

Radnice původně navrhovala tři varianty polohy parkovacícho domu, viz starší článek zde… Z původních úvah nakonec zmizela varianta podélného domu mezi Vlastinou a sídlištěm Dědina a byla nahrazena možností umístit dům nebo domy přímo mezi panelové domy.

Radnice následně požádala občany Dědiny, aby v hlasování zvolili nejrozumnější variantu z těchto tří: 1. poloha mezi domy místo zeleně a hřišť, 2. poloha poblíž valu oddělující Drnovskou a 3. křižovatka Drnovské a Vlastiny. Ta získala nejvíce hlasů.

Kdy vypukne stavba zatím nebylo oznámeno, stejně tak zatím není jasné, kolik by zhruba mohlo parkování stát.

Parkovací dům na Dědině

Parkovací dům na Dědině
Parkovací dům na Dědině

 

Dokument – Důvodová zpráva

Zdroj: Unesení rady městské části, 28. června 2017

Důvodová zpráva:
Schválení výsledků soutěže o návrh – „Parkovací dům na Dědině“
RMČ P6 svým usnesením č. 1933/16 ze dne 21.12.2016 souhlasila s přípravou vypsání architektonické soutěže o návrh na řešení záměru parkovacího domu Dědina v ulici Vlastina na parc. č. 1739/54, 1739/60, 1300/1 v k. ú. Ruzyně a pověřila Ing.arch. M. Polácha jednáním s hl.m. Prahou o podmínkách realizace a provozování parkovacího domu Dědina a akceptování režimu soutěže o návrh vypsané MČ P6 včetně převzetí výsledků soutěže (OSI MHMP) a včetně zajištění realizace a financování celého projektu. Tato jednání vyústila v Usnesení RHMP č. 800 ze dne 11.4.2017 k přípravě stavby „Parkovací dům Dědina“ a Usnesení RMČ P6 Č. 2284/17 ze dne 19.4.2017 k Vyhlášení soutěže o návrh – „Parkovací dům na Dědině“. V tomto usnesení RAMČ P6 souhlasila s vyhlášením soutěže o návrh – „Parkovací dům na Dědině“ a schválila Soutěžní podmínky soutěže o návrh, Návrh smlouvy o společném zadávání veřejných zakázek k projektu „Parkovací dům Dědina“, v ulici Vlastina, Praha 6, která byla uzavřena mezi Hlavním městem Prahou a Městskou částí Praha 6. Tento návrh smlouvy byl schválen Radou HMP dne 11.4.2017 v usn. č. 800 „k přípravě stavby Parkovací dům Dědina“ a porotu soutěže.

Předmětem soutěže byl návrh parkovacího domu na okraji sídliště, na exponovaném nároží při jednom ze vstupů do sídliště, na rohu ul. Vlastiny a Drnovské.Do soutěže odevzdalo v souladu s ustanovením bodu 9.4 Soutěžních podmínek soutěžní návrh 12 soutěžních týmů; návrhy byly označeny dle Protokolu o přezkoumání soutěžních návrhů pořadovými čísly 1 – 12.
Hodnotící zasedání soutěžní poroty se konalo dne 21. 6. 2017. Porota hodnotila ve třech fázích – viz Protokol o průběhu hodnotícího zasedání soutěžní poroty v příloze.
Soutěžní porota se usnesla hlasováním o určení vítězů takto:
Soutěžní návrh č. 4 – 1. místo, Hlasování: pro: 4
Soutěžní návrh č. 12 – 2. místo, Hlasování: pro: 3
Soutěžní návrh č. 10 – 3. místo, Hlasování: pro: 0

Vítězný návrh využívá otevřené fasády objektu, otevřené parkoviště na střeše parkovacího domu a ustupující parter. K úvaze a dopracování je navrženo větší začlenění polozapuštěného přízemí do systému parkovacích ploch, jako alternativy parkování na střeše, a rozšíření plochy občanské vybavenosti. Střecha by měla být využita plně pro zeleň. Návrh tak zohlední požární hlediska a hygienická omezení, plynoucí z blízké vzdálenosti obytného domu v Ciolkovského ulici.

Zpracovatel výslovně prohlašuje, že veškeré údaje a informace v návrhu usnesení, včetně důvodové zprávy a příloh jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.
Rovněž výslovně prohlašuje, že neopomenul uvést žádný údaj nebo informaci, které by obsah návrhu podstatně změnily, pokud by byly uvedeny.

Datum: 26. 06. 2017
Zpracoval: Ing. Jana Jelínková
Ing. arch. Pavel Neuberg

 

2 komentářů

  1. Honza says:

    Nikdo zde tuto zprávu nekomentuje, zpráva se objevila na několika webech a tam se jí ale několika komentářů dostalo. Dovolím si tedy zde svých několik komentů uvést. Podivuji se nad tím, že do komise nebyl přizván nikdo z obyvatel sídliště Dědina. Rozhodně by k výběru měli dědinští také co říci, bude se jich to totiž na rozdíl od členů komise, týkat další řadu let. K samotnému výběru návrhu celkem žádnou pžipomínku nemám. Zaráží mne však projevená radost p. M. Polácha na jeho FB stránkách. Je to ale z jeho strany podle mne hlavně oblbování lidí. Např. uvádí, že důvodem nerealizace předcházejícího projektu park.domu umístěného na parkovišti s trafostanicí u začátku ulice U valu, byla např. blízkost k panelovým domům. Že je u současného návrhu tato vzdálenost pouhých 8,5 metrů najednou už nevadí? Také uvádí kolik parkovacích míst tento projekt přinese. Zcela ale pomíjí (záměrně?), že parkový dům bude stát na parkovišti, kde tím zruší cca 100 parkovacích míst. Přínos nových míst k parkování tedy bude o tento počet snížen. Velice diskutabilní je také umístění domu v tomto místě. Jako nejpříhodnější místo se jevil úsek podél ulice Vlastina, přibližně od zastávky MHD Ciolkovského až téměř po Deltu. Nebylo dosud dostatečně objasněno, proč byla tato varianta zrušena! Místo pro park.dům u křižovatky Drnovská-Vlastina si prý obyvatele nejvíce přáli. To je ale další lež! Tuto variantu dotazovaní obyvatelé zvolili jako nejlepší z těch nabízených, ale rozhodně ne jako nejlepší možnou. A také nikdy nebylo zveřejněno, kolik resppondentů takto odpovědělo, kolik promile je to z počtu obyvatel Dědiny. Poněkud zarážející je i fakt, že majitelka stávajícího parkoviště, kde má park.dům stát, v současnosti za nemalé investice realizuje celkem významné změny. Instaluje kamerový systém i elektronického automatického vrátného a td. Nabízí se tedy otázka, proč takové výdaje, jestliže by se stavba park.domu již výběrem vítězného archetektonického návrhu blížila k realizaci? Motorizovaní obyvatelé sídliště nesdílejí zrovna nějaké nadšení. Místo je pro naprostou většinu dost daleko a údajně nebude parkové stání zrovna levnou záležitostí. Již dnes mikromísto na auto na tomto parkovišti stojí 850 Kč měsíčně a proto nebývá kapacita parkoviště ani leckdy plně vyčerpána! Je logické, že tedy i nadále se bude hledat místo na zaparkování u „svého“ domu a zadarmo. A takovýchto nedořešených záležitostí, nezodpovězených otázek je ještě celá řada. Nadšení pana M. Polácha já v žádném případě tedy nesdílím a doufám, že k vystavbě jen tak brzo nedojde.

  2. Před 2 lety se mluvilo o parkovacích domech, dnes se už mluví jen o parkovacím domě postaveném na místě parkoviště. Takže ze 130 míst které úřady napočítaly, že se tramvají zruší, nahradíte jedním domem tak půlku. Takové domy je nutno jednoznačně postavit dva! Chápu že to není zadarmo ale když nám tam chcete zavést tramvaj tak se snažte!