Pražský magistrát nařídil zevrubné posouzení dopadů rozšíření tramvajové trati na životní prostředí, podrobnou studii též zvanou „velká EIA“ (Environmental Impact Assessment).

tramvaj dědina parkování
Vizualizace plánované trasy tramvaje v místech na Dědině, kde se nyní parkuje. Zdroj: Stavební dokumentace MHMP

Investor (Dopravní podnik hl. m. Prahy) tedy musí mnohem podrobněji zpracovat svůj záměr, včetně alternativních variant, řešení dopravní situace a atp. Magistrát uvádí, že novou studii nařídil mimo jiné i  na základě tlaku veřejnosti,  jak vyplývá z informací Liboc.info, k rozhodnutí nesporně přispěl i fakt, že bez podrobného přezkumu není možné získat financování EU, o nějž Praha i v tomto případě usiluje.

Dokument si můžete stáhnout přímo na oficiálních stránkách (Závěry zjišťovacího řízení), nebo přímo na tomto linku (cca 25 MB formátu PDF).

V praxi to znamená, že výstavba, která byla původně naplánována již na rok 2015, se o něco odloží – „velká EIA“ v podobných případech většinou trvá nejméně jeden rok a teprve na ní mohou navázat další krok, včetně tzv. územního řízení atp. Neznamená to však, že nové zkoumání opravdu vyřeší problémy, na něž poukazují občané – bude však více času a prostoru se procesu vyjadřovat.

„V dokumentaci je potřeba podrobně zdůvodnit potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí,“ uvádí rozhodnutí magistrátu datované 15. listopadem 2013. „S ohledem na vyjádření (…) veřejnosti (…) příslušný úřad navrhuje zpracovat varianty řešení záměru (režim automobilové dopravy v dotčeném území).“

Právě tento krok, tedy zevrubné posouzení, byl předmětem bezpočtu mailů, jimiž občané zasypali magistrát i radnici Prahy 6.  „Nesouhlas se záměrem či přímý požadavek posuzovat záměr podle zákona je obsažen ve všech vyjádřeních veřejnosti,“ uvádí dokument, který výslovně investorovi ukládá „zohlednit veškeré relevantní připomínky uplatněné v rámci zjišťovacího řízení. „Příslušný úřad doporučuje, aby dokumentace obsahovala přehledné vypořádání všech obdržených vyjádření k záměru,“ stojí v materiálu, jehož přílohou jsou právě i vyjádření 37 občanů a sdružení, kteří se stihli na poslední chvíli k řízení vznést námitky.

Co také uvádí dokument (doslovné citace):

– Z provedeného zjišťovacího řízení vyplývá, že záměr bude umístě do území, kde dochází k překračování imistního limitu ročních koncentrací benzo(a)pyrenu a hygienických limitů ekvivalentních hladin akustického tlaku.

– Vlastní provoz tramvajové trati nepředstavuje žádný zdroj znečištění ovzduší, záměr však bude zdrojem hluku. V souvislosti s realizací záměru má dojít ke změně dopravních vztahů, která ovlivní poměry v území…

– Příslušný úřad proto považuje za nezbytné podrobně zhodnotit vlivy na ovzduší, akustickou situaci a z toho vyplývající vlivy na veřejné zdraví  v rámci celého procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Patřičnou pozornost je třeba věnovat vibracím. Součástí hodnocení musí být i návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů.

– V dokumentaci je potřeba podrobně zdůvodnit potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí.

6 komentářů

 1. Katka G. says:

  To je ale dobrá zpráva. Tak hlavně teď nesmíme polevit, protože vyhráno ještě zdaleka nemáme.

 2. Blanka says:

  Uvidíme jak to bude dál.Slyšela jsem ,že libocká(britská) škola stojí na soukromém pozemku a bude se bourat.Ví o tom někdo něco????

  • Monika says:

   tak to by byl vrchol!!!!kde jste to slyšela? Už to, že je z naší „libocké“školy britská je šílenost!

 3. Maceska says:

  Mě odepsala starostka Prahy 6 tohle… jak v zaveru pise, ze doufa, ze rozptylila moje obavy, tak opravdu nerozptylila!
  v odborných kruzích je velmi dobře známo, že takřka každý záměr postavit novou tramvajovou trať vyvolává zpravidla vzrušené diskuse mezi občany dotčeného území. Přitom platí, že „tramvaj“ je významným městotvorným prvkem, přinášejícím do území hromadnou dopravu vyšší kvality, navíc prakticky nezatěžujícím životní prostředí. Proto se také mnohá evropská města, která v minulosti tramvajovou dopravu omezila nebo zrušila, k této dopravě opět pokorně vracejí.
  Tramvajová trať (TT) na sídliště Dědina je první etapou budoucí TT, zakreslené již od 90. let v Územním plánu hl.m. Prahy, která má kapacitně obsloužit velká rozvojová území, jednak v oblasti Dlouhé míle (prozatím pouze OC ŠESTKA, výhledově přestupní terminál a další objekty), jednak v prostoru mezi Přední Kopaninou a terminálem 3, kde je rovněž plánována rozsáhlá výstavba nebytových objektů. Ve střednědobém výhledu je uvažováno i s urbanizací ploch, dnes využívaných Armádou ČR. To vše bude mít nezanedbatelný dopad na rozsah poptávky po hromadné dopravě. Z pochopitelných důvodů se TT buduje po etapách, tak, aby provozně pokryla pouze to území, kde již poptávka po přepravě vznikla.
  Je pravda, že některá řešení, zapracovaná do dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, nebyla přijata zcela konsensuálně (městská část, Magistrát hl.m. Prahy, Policie ČR) a proto se v současnosti jedná o dílčích úpravách projektu. Diskuse se vede především o podmínkách pro vedení tras individuální dopravy po výstavbě TT, včetně otázek tzv. „dopravy v klidu“. Výstupy z těchto projednání doposud nemáme, takže v této chvíli Vás s konečným návrhem seznámit nemůžeme.
  Samozřejmostí je, že investor využije při výstavbě nejmodernější dostupné technologie, tak, aby dopad provozu na okolí byl zanedbatelný. Dopady stavby na životní prostředí, ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., příslušné útvary pečlivě vyhodnotí a následně budou přijaty takové kroky, aby byly minimální a v přípustných hodnotách.
  K Vašim obavám z přítomnosti bezdomovců v prostoru obratiště můžeme pouze zkonstatovat, že k takovému jevu zde není důvod. V obratišti nebude zřízen žádný stánek s občerstvením a ani žádná jiná aktivita, který by tuto vyloučenou skupinu občanů do tohoto prostoru přitahovala.
  Vážená paní Hanušová, věříme, že jsme alespoň částečně rozptýlili Vaše obavy z plánované výstavby TT a zejména věříme, že po jejím zprovoznění oceníte přínosy, které Vám tato doprava
  do území přinese.

 4. Včera byla zveřejněna dokumentace EIA k prodloužení tramvaje: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA876

 5. Vážení,
  což takhle ušetřit investiční náklady a čas, zachovat klid tamním obyvatelům a starousedlíkům a věnovat se úsilí na urychlení prodloužení trasy metra A ?!!!? Jednalo by se totiž o trasu Motol – Řepy – Bílá Hora – Dědina – Dlouhá míle (Parking) – Staré letiště – Nové letiště – Depo Ruzyně .
  S mým aktuálním názorem souvisí i odmítnutí přímého prodloužení tramvajového spoje na letiště na připraveném dělícím pásu nynější Evropské v minulosti !
  Věřím, že za konečné rozhodnutí se funkcionáři Magistrátu i MČ Prahy 6 nebudou v budoucnu stydět !

Web je nyní ve spícím / archivním režimu, ale nové články občas přibývají, to ano... Díky za podporu!
close
open