Přinášíme tedy seznam možných argumentů, které je možné politikům směřovat, a to nejen na magistrát, ale i na radnici Prahy 6 (seznam argumentů je níže na stránce). Jde o argumenty proti konkrétnímu řešení, a ne nezbytně proti tramvaji jako takové (a ne každý bude s každým z nich souhlasit).

 

Divoká Šárka na dobové ilustraci - cca 1880.
Divoká Šárka na dobové ilustraci – cca 1880.

Pozor, existují dvě roviny, v nichž má smysl psát námitky:

1. rovina věcná

V současnosti probíhá tzv. proces EIA (zhodnocení dopadu na životní prostředí), v minulých kolem připomínky občanů do značné míry zcela ignoroval.

15. ledna v 15:30 h proběhne v sálu ZŠ Dědina tzv. veřejné projednání, které završuje proces EIA. Občané se v něm mohou k celé věci naposledy oficiálně vyjádřit.

Podrobnosti o posledním kole připomínkování najdete na tomto linku.

2. rovina politická

Nakonec to budou politici, kteří rozhodnout o osudech této čtvrti, je tedy třeba psát i jim. Petice v minulých letech selhávaly, „smrště emailů“ ukazující, že občany něco opravdu štve, jsou zpravidla výraznější a efektivnější.

Vzhledem k zemětřesení, které na magistrát i na Prahu 6 přinesly říjnové volby 2014, jsme zatím nestihli připravit seznam politiků, jimž stojí za to psát… brzy to ale napravíme…


Argumenty pro věcné připomínky (pro inspiraci):

Samozřejmě nemusíte s argumenty souhlasit, zároveň budeme rádi za další – prosím, vkládejte je do komentářů na konci stránky…

Úbytek parkovacích míst není řešen

tramvaj dědina parkování
Vizualizace plánované trasy tramvaje v místech, kde se nyní parkuje. Zdroj: Stavební dokumentace MHMP

Zděšení na Dědině vyvolal dramatický úbytek parkovacích míst (o třetinu, dle MČ Praha 6) – viz článek zde. Již dnes není na Dědině kde parkovat, a tento krok tedy drasticky zhorší životní podmínky těch, kvůli nimž (dle záměru) vše vzniká. Ale nejen jich: auta se tak přelijí i do doposud klidných „vilových čtvrtí“. Studie však nad vším mává rukou a uvádí, že to je zcela v kompetenci Prahy 6. Jinými slovy magistrát vzkazuje, že mu to je jedno.
Je nepřípustné, aby tak velký a zásadní projekt ohánějící se „veřejným blahem“ především občanů Dědiny takto nemilosrdně ignoroval důsledky, které nesporně a objektivně drasticky zhorší životní prostředí tolika z nich.

Stejně tak je zcela neuspokojivé dořešení důsledků, které by úbytek měl pro obyvatele přilehlých čtvrtí, kam by se přelila doprava a desítky aut hledající parkování. Ulice Pod Cihelnou a další komunikace by ztratily – navzdory tvrzení studie – svůj tichý a klidný charakter a staly by se odstavnými parkovišti plnými aut zoufale pátrajících po volných místech.

Oblast bude rájem developerů, to však plány neřeší

Schematický plán poměrů nového "superměsta" zadaného radnicí Prahy 6. Na výkresu, který je součástí žádosti změny územního plánu, je patrné, že tramvajová trať bude mít pro nové město klíčovou roli. Písmena "T" jsou dvě plánované stanice. Na tom samozřejmě obecně není nic zlého - stávající projekt tramvaje však opakuje: dopady nových projektů nebereme v potaz... Zdroj: MČ Praha 6
Schematický plán poměrů nového „superměsta“ prosazovaného radnicí Prahy 6. Tramvajová trať bude mít pro nové město klíčovou roli .Zdroj: MČ Praha 6

Dokumentace k EIA neustále opakuje, že smyslem projektu je „zachovat komorní ráz celé čtvrti“. Je to tvrzení opravdu absurdní, neboť v relativně blízké budoucnosti bude tramvaj sloužit zcela jiným účelů a jiným lidem, než doposud.
Praha 6 vloni představila projekt transformace skladových a vojenský prostor na nové „superměsto“ pro 10-15 000 lidí a z dokumentace pro změnu územního plánu vyplývá, že s tramvají je dávno počítáno.
V březnu 2014 Praha 6 schválila projekt obrovského nákupního centra těsně za plánovanou točnou tramvaje s parkovištěm pro 240 aut (článek zde). Magistrátní Web metropolitního plánu zobrazuje další „transformační území“ – dole u trati za Drnovskou (Ruzyně II). V přípravě je projekt rychlodráhy na Kladno a na Letiště, nadále platí, že do oblasti má vést i metro.

Jinými slovy: naše čtvrť bude patřit k ráji stavebníků, developerů a čeká ji prudký nárůst obyvatel.

Metropolitní územní plán
Takto vypadá naše oblast na chystaném Metropolitním územním plánu – návrh počítá i s další oblastí „dole u trati za Drnovskou“. Zdroj: MHMP

Je tedy zcela nepřípustné, aby stávající projekt nezahrnul tento aspekt – že tramvaj brzy dostane zcela jiné využití. Je absurdní až trestuhodné vymlouvat se na to, že investor řeší pouze jedno „zadání“, tedy výstavbu tramvaje. Ač to možná je formálně pravda, je naprosto nezbytné zahrnout do úvah tyto faktory.
Za stávajícího stavu zvažované modely dopravy s ničím takovým nepočítají, nezajímá je, jak změny v infrastruktuře ovlivní nárůst počtu aut. Studie neřeší, jak se zhorší ovzduší v důsledku toho, jak budou občané hledat parkovací místo.

Obecně je neobhajitelné, aby projekt tramvaje ignoroval fakt, že do budoucna bude sloužit i zcela jiným projektům.

Otázka tranzitní dopravy není řešena

Schema naznačující okamžité a dramatické změny v dopravní infrastruktuře oblastí.
Schema naznačující okamžité a dramatické změny v dopravní infrastruktuře oblasti.

Kromě úbytku parkování panují obavy, že vytvoření nové křižovatky s Evropskou přivede tranzitní dopravu směrem na letiště. Že v okamžiku otevření plnohodnotné křižovatky mezi Navigátorů a Evropská se tato trasa stane oblíbenou zkratkou ze směru z Libocké.

Studie přichází s alternativním řešením, podle nějž by nevznikla kompletní křižovatka, ale pouze sjezd směr město (a Vlastina by nebyla před „britskou školou“ uzavřena úplně, ale byla by nadále průjezdná ve směru od města) – v tomto řešení by hrozba tranzitu odpadla. Jde však pouze o alternativu, varianta „velké křižovatka“ nadále zůstává ve hře.

A předložená studie riziko tranzitu odmítá zcela nevěrohodnými argumenty. Konstatuje, že tento tranzit by nebyl výhodný „kvůli přednosti zprava“  s bočními ulicemi Litovická, Hosťounská a Nová Šárka.
Jinými slovy:  stovky aut, které si touto trasou dnes zkracují cestu z Libocké do Vlastiny dle autora studie dělají chybu – výhodnější by pro ně bylo jet výrazně delší trasou, vystát tři semafory a do Vlastiny vjet z Evropské. Opomiňme, že na tom samém studie místě tvrdí, že z Vlastiny není možné projet přímo do Libocké – což samozřejmě možné je, byť poněkud krkolomně přes ulici Špotzovu.  Navíc: ulice Nová Šárka do zvažované trasy vůbec neústí, ač to z toho odborného posudku vyplývá.

Jen tento jeden jediný krátký odstavec ukazuje odbornou úroveň materiálu, na jehož základě budou proinvestovány stovky milionů a ovlivněny (a často zhoršeny) životy tisíců lidí. V tomto případě je v silách nás „obyčejných smrtelníků“ tuto chybu odhalit, vtírá se ovšem otázka, zda podobně nepřesně jsou zpracovány i odbornější části, které kde laik nepozná, že autor se ani neobtěžoval podívat na mapu.

V návaznosti na to je tedy třeba trvat na opravdu fundovaném posouzení dopravní situace (a to i v horizontu budoucnosti a existujícího „superměsta“).

Studie též ignoruje obavy obyvatel ulic Pod Cihelnou, Mladčina a Častavina z nárůstu dopravy – pohled na mapu naznačuje, že se stanou oblíbenou zkratkou, přes kterou si motoristé budou moci zkracovat cestu na křižovatku Evropská/Navigátorů. Tím tyto čistě rezidenční oblasti budou velmi trpět.

Neprůjezdná Vlastina – chybí zdůvodnění

Dokumentace též zcela opomíjí připomínky mnoha občanů, že je podivné přerušit (či zjednosměrnit) hlavní páteřní komunikaci Vlastina v úseku Evropská – U Silnice a dopravu přesměrovat do úzkých uliček vilových čtvrtí a zcela změnit dopravní poměry v oblasti (plus zvýšit její atraktivitu pro tranzitní dopravu z širokého okolí, (viz výše). Proč není možné zachovat dopravu ve Vlastině, není vysvětleno, autor pouze odpovídá občanům, že je třeba zachovat oboustrannou stromovou alej. Nezmiňuje však, že ona alej sestává z 95 procent ze zcela nových a před několik lety zasazených stromků o průměru několika cm, které není problém přesadit.
Je tedy třeba žádat, aby tento problém byl opravdu fundovaně rozebrán a zdůvodněn přesvědčivými argumenty.

6 komentářů

 1. JosefJ says:

  Dovolil bych si upozornit především na to, že dokumentace počítá s autobusovými zastávkami Ciolkovského a Sídliště Na Dědině umístěnými v jízdních pruzích (v každém směru jediném bez možnosti objetí). To by znamenalo zastavování a čekání všech ostatních dvoustopých vozidel za autobusy v zastávce a tím: pro osazenstvo těchto vozidel zdržení, zvýšenou spotřebu paliva; pro okolí: zátěž ze zvýšeného hluku ze zastavování a rozjíždění, z běžících motorů čekajících aut, zvýšenou produkci zplodin; pro autobusy: buď nečekání na odjezd podle jízdního řádu, nebo dodatečné zdržování ostatních vozidel. Zkušeností z jiných míst je vytrubování autobusů netrpělivci, které je sice postižitelným přestupkem,ale okolobydlícím, kteří to budou poslouchat, to moc nepomůže. V tomto bodě jsou řešením sdružené zastávky pro tramvaj a autobus, jaké známe v Praze 6 třeba ze zastávek Prašný Most, Podbaba do centra a dalších. To by pak ale nesměly být zastávky nešťastně zkrácené, jak navrhuje projekt.

  Mně osobně vadí, že záměr nepočítá s možností přestupu z dálkových autobusů v Divoké Šárce, ale k tomu jsem poslal námitku za sebe a nečekám, že by to vadilo i někomu z Dědiny.

 2. Zdeněk says:

  Z uvedených materiálů o TT vyplývá, že posuzována byla dokumentace TT končící ve stanici Staré letiště (Terminál 3). Nebo snad první etapa této akce? Pokud se ve stanovisku P6 píše o „velkém přínosu“ pro životní prostředí, tak skutečnost je jiná.
  1) Hluk. Studie je dle mého názoru v tomto ohledu naprosto nedostatečná.
  a) Již nyní není na sídlišti Dědina jednoduché parkovat. Zrušení 130 parkovacích míst bude mít za následek, že 130 aut místo rychlého zaparkování bude objíždět Dědinu, Liboc a Ruzyni a hledat parkovací místa. Najezdí tedy o mnoho více km a způsobí o mnoho více hluku a exhalací. Studie s tím vůbec neuvažuje, předpokládá, že hluk zůstane stejný. Tedy přesněji, podklady z kterých se vycházelo jsou prý stejné. Je zřejmé, že stavba rušící 130 parkovacích míst by se nikdy neměla realizovat již z principiálních důvodů. (Úsměvné je, že ČSSD Prahy 6 má ve volebním programu 2010 zvyšování počtu parkovacích míst).
  Důrazně doporučuji aby se udělal okamžitý SKUTEČNÝ TEST dopadu zrušení parkovacích míst a stavu který to na Dědině vytvoří. Ne tedy pustá teorie (papír snese vše), ale skutečné, pravdivé měření. Nejlépe uprostřed června nebo září ale ne o prázdninách, kdy tady je méně aut. To znamená, uzavřít v červnu nebo září nejméně na jeden týden 130 příslušných parkovacích míst a sledovat skutečnou změnu parkování řidičů, zbytečně najeté km automobilů, hluk v ulicích, možnosti parkování atd. Máme zde úžasnou možnost potvrdit praxí studii, že se Na Dědině vlastně nic nezmění. Doporučuji také provést pohovory se spokojenými řidiči.
  b) Tranzitní doprava vedená přes Dědinu výrazně zvýší hladinu hluku. Místo relativně odkloněné ulice Drnovská ji zavede do středu Dědiny. Mohu zde připomenout, ŽE INTENZITA HLUKU SE MĚNÍ SE ČTVERCEM VZDÁLENOSTI (zjednodušeně). Návrh přesouvá dopravu z ulice Drnovská (zaříznuté do terénu) přímo do ulic Vlastina, Navigátorů, Dědinská atd. Hluk tranzitních aut se zvýší mnohonásobně i když podle studie nikoliv. I zde máme úžasnou možnost ověřit studii praxí. Změříme intenzitu hluku auta na trase Drnovská – Evropská a potom Vlastina – Evropská. Měřící bod bude příkladně Delta. Dle „Studie Oznámení“ bude intenzita hluku stejná.
  c) Zpracovatel není schopen vysvětlit, jak je započítán velmi významný liniový hluk z Pražského okruhu který je významným zdrojem hluku 24 hod. denně. Prý to ví zpracovatel „podkladů“.
  d) Výstavba nové dráhy 24L na letišti Praha Ruzyně. Na letišti Václava Havla se připravuje stavba nové dráhy 24 Levá, právě ve stejný čas, jako stavba této tramvajové dráhy. Dojde v významnému přiblížení hluku z letového provozu k Dědině. A opět, INTENZITA HLUKU SE MĚNÍ SE ČTVERCEM VZDÁLENOSTI, bude tedy stoupat letištní (liniový) hluk Na Dědině. Studie s tím opět vůbec neuvažuje. (Ano vím, je to výpočet dle jiné legislativy).
  e) Hluk letadel odlétajících z dráhy 12 v Ruzyni, tedy přímo na OBI Ruzyně. O hluku ani zmínka.
  f) V průběhu posuzování došlo k zásadní změně plánované environmentální situace na sídlišti Dědina. Zastupitelstvo P6 patrně schválí výstavbu obřího nákupního centra o zastavěné ploše 17 770 m² a o 340 parkovacích místech v přímém sousedství posuzované oblasti. S tím však posuzovatel(lé) nepočítal(li). Je tedy klidně možné, že nákupní centrum bude postaveno dříve než uvedená TT, nebo současně.
  g) Nikde jsem nenašel výpočet synergie intenzity hluků, tedy jejich společné působení. Situaci, kdy výsledný účinek současně působících hlukových složek je větší než souhrn účinků jednotlivých složek. Vím, že se postupuje podle různých legislativ a je to složité, ale Na Dědině žije tisíce lidí. Tito lidé si to jistě zaslouží.
  Je to paskvil.

 3. Tranvaj na sidliste Dedina zbytecnost.Prodluzte tranvaj drahu na letiste v prostred pruh Evropske ul.Lacinejsi nez metro a rychlejsi

 4. OSVeleslavin says:

  Po Evropské jezdí 55000 vozidel denně, z toho 11000 busů v těsné blízkosti bytových domů na Červeném vrchu, kde bydlí řádově více lidí než v Liboci. Tramvaj by toto příšerné množství snížila a zajistila by všem komfortní cestování.
  Jak si představujete dopravu těch 15000 nových sousedů z plánovaného sídliště? To budete odsouvat stavbu tramvaje až po dokončení nových bytů a všichni budete kritizovat exhalace, hluk a cestování přeplněnými autobusy? Nebo jste ti, kteří jezdí do centra osobními auty a tím zhoršují životní prostředí na Evropské?

  • Mirek B. says:

   Tramvaj je v zásadě dobrá věc a její význam vzroste se zrušením přímé dopravy na Kulaťák. Nyní pohodlně sedím v autobuse z téměř konečné na konečnou. Od dubna budu stát v nacpaném autobuse, který mě vykopne uprostřed cesty a budu muset přestoupit do nacpaného metra. A stane se ze mě pravděpodobně ten, kdo jezdí do centra osobním autem a budu zhoršovat životní prostředí na Evropské.
   Neúspěch toho projektu tramvaje u obyvatelstva způsobuje jedna zásadní věc – nestydatost a arogance dávající najevo, že ta tramvaj vůbec nemá být pro stávající obyvatele, ale pro budoucí projekty.
   Zneprůjezdníme vám páteřní komunikaci a stávající dopravu tím rozplizneme do bočních ulic, kde dosud nebyla. V polovině případů budete za trest jezdit objížďkou okolo celého sídliště (což mimochodem exhalacemi zcela nahradí vyřazení části autobusové dopravy). Přivedeme vám tam tranzitní dopravu, která tam dosud není (což spolu s předchozím bodem způsobí, že „tramvaj“ vlastně zvýší ekologickou zátěž, přestože tramvaj sama je v tom nevinně). Zlikvidujeme vám třetinu parkovacích míst a na nějakou náhradu vám kašleme.
   Tohle jsou důvody, kvůli kterým se se stávajícím projektem z pohledu místních obyvatel vlastně nedá udělat nic jiného, než ho odmítat.

 5. Zdena says:

  Stále se tvrdí, že ve Vlastině ul. budou zrušeny autobusové linky. Není ale řešeno, jak by se obyvatelé dostali do dnes pohodlně a bez přestupů dostupných lokalit (Dolní a Horní Liboc, Vypich, Stodůlky, Řepy, Bílá Hora a dále). ROPID mi naštěstí potvrdil, že i v případě realizace tramvajové tratě tato spojení budou zachována. Tím ale vznikne nárůst hlučnosti. Dosud není vyřešen výjezd automobilů i rovněž tedy i autobusů z Vlastiny ul. na Evropskou, když má být část Vlastiny od Evropské po ul. U Silnice jednosměrná, nebo pro automobilovou dopravu uzavřená.

Web je nyní ve spícím / archivním režimu, ale nové články občas přibývají, to ano... Díky za podporu!
close
open