Vizualizace projektu
Oficiální vizualizace projektu

Petiční výbor z Ruzyně nás požádal o zveřejnění petice proti výstavbě v ulici Rakovnická, což samozřejmě rádi činíme…

Text petice sám o sobě celou situaci vysvětluje (viz níže). Petiční arch ve formátu Word najdete na linku zde.

Paní Lenku Vanišovou z petičního výboru můžete zastihnout na mailu lenka@vanis.cz.

 

 Aktualizace únor 2014: Doplnili jsme „neoficiální“ vizualizace, které stavbu ukazují v reálných proporcích. Jak uvedla paní Vanišová, která obrázky zaslala: „Oficiální vizualizace, které tam nyní jsou, jsou záměrně zkreslené, byla použita dvě měřítka – jedno pro novou zástavbu, jedno pro starou a pak spojeno do jednoho obrázku. Proto to vypadá tak „hezky“ a drobně oproti starým domům.“

 Neoficiální = reálná vizualizace

Oficiální vizualizace projektu

 

 

PETICE

Proti nevhodnému záměru plánované výstavby bytového domu s malometrážními byty v ulici Rakovnická

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Realizace záměru plánované výstavby bytového domu s malometrážními byty v ulici Rakovnická záměru by představovala vyjádření nezájmu, nedostatečné zodpovědnosti a mocenského postoje vůči stávajícím občanům Ruzyně, ale i nezodpovědnost za životní podmínky pro potenciální uživatele nové výstavby. Zásadním způsobem by narušila celkový život všech občanů Ruzyně i přilehlých částí.

Vypracovaný návrh záměru výstavby ignoruje následující fakta:

–          Bytové domy by se nacházely v ochranném pásmu železniční trati Praha Bubny – Chomutov, která je již v současné době značně vytížena a negativním způsobem ovlivňuje veškeré stavby v její těsné blízkosti (hluk, otřesy, možné narušení statiky objektů). Dokonce i domy, které stojí za hranicí ochranného pásma dráhy se při projíždění vlaku otřásají. Nelze pominout také fakt, že je plánována Modernizace trati Praha-Kladno s připojením na letiště Ruzyně.

–          Ruzyně má nedořešenou dopravní obslužnost. Propojení městskou dopravou jak s centrem Prahy, tak i s okolními městskými částmi je nevyhovující, a to zejména pro seniory, handicapované a rodiny s malými dětmi. Systém Ropid ani v budoucnu nepočítá se změnami k lepšímu, což značně zhoršuje mobilitu hlavně starším občanům, pro které je s novými bytovými jednotkami počítáno.

–          V Ruzyni se nachází pouze jedna mateřská a základní škola, která už dnes není schopna vyhovět všem žádostem o přijetí nových žáků ze spádové oblasti, přílivem nových dětí může vzniknout závažný problém.

–          V Ruzyni je pouze jeden malý obchod se základními potravinami. Tuto nedostatečnost musí obyvatelé nahrazovat dojížděním za nákupy a také službami mimo katastr. Zejména v případě sociálně slabých občanů je tento fakt nepřijatelným faktorem životních podmínek.

–          Komunikace Rakovnická ulice, ve které je výstavba zamýšlena, je z velké části řešena jako klidová/pěší zóna a občany je pro tento účel hojně využívána. Tato komunikace díky svým úzkým rozměrům není dimenzována pro větší automobilový provoz, stejně tak přípojné komunikace k hlavní silnici procházející Ruzyní.

–          V obci Ruzyně je problém s připojením na kanalizační řad. Současný systém kanalizace, ačkoliv byl rekonstruován v roce 2001, je podle vyjádření PVK a.s. na maximální hranici vytíženosti, ani z tohoto důvodu nebyla v této lokalitě povolena další výstavba.

–          V obci Ruzyně jsou nedostatečně dimenzovány inženýrské sítě pro novou výstavbu v takovém rozsahu.

–          Při výstavbě zamýšleného komplexu by mohlo dojít k vážnému až nenávratnému poškození sousedních budov, hlavně v ulici Stochovská čp. 185, 186, 187, 188. Vážné poškození by mohla způsobit těžká stavební technika při provádění hloubkových prací na podzemních patrech komplexu, okolní domy nebyly projektovány na takové zatížení a mohlo by dojít k poškození jejich statiky.

–          Příjezdové trasy svým charakterem zásadně nevyhovují pohybu těžké techniky určené pro výstavbu (došlo by k jejich poškození), tak i případnému zvýšenému pohybu vozidel. Náklady na opravy a úpravy by vedly k navýšení finančních prostředků vložených na tuto stavbu, která by byla budována z našich peněz (daňových poplatníků) proti naší vůli.

–          Jedním z dalších negativních důsledků realizace tohoto záměru by bylo snížení hodnoty stávajících pozemků a nemovitostí v Ruzyni (vliv na cenovou mapu oblasti), tak i znehodnocení atraktivity lokality (kvalita životního prostředí).

–          Jsme přesvědčeni, že by předmětná stavba významně změnila a snížila krajinný ráz dotčené lokality.

–          Na základě aktuálně zveřejněných informací a zpřístupněné projektové dokumentace upozorňujeme na nesrovnalosti ve vyžádaných stanoviscích dotčených orgánů a vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí:

 • Kladné stanovisko Drážního úřadu se opírá o chybnou premisu, že stavba je navržena částečně v ochranném pásmu dráhy železniční tratě Praha Bubny-Chomutov. Dle zpřístupněné projektové dokumentace je však v tomto pásmu celá.
 • Kladné stanovisko Magistrátu (OŽP) se opírá o zavádějící premisy, že v nejbližším okolí se vyskytuje směs rodinných domů, novostavby RD z posledních let i bytové domy i čtyřpodlažní vícebytové domy. Z toho je pak vyvozován závěr, že stavba se v krajině negativně urbanisticky neuplatní. Ve skutečnosti se v blízkosti stavby cca 40 m nachází pouze jeden čtyřpodlažní vícebytový dům, který je však hmotnostně stejný jako ostatní bytové domy v blízkosti, nesrovnatelně útlejší s mnohem větším okolním prostorem než projektovaná výstavba.
 • Kladné stanovisko MČ OÚR vychází z nedoložené premisy o úměrnosti hmoty bytové výstavby. Promítnutí návrhu bytových domů spolu s nutnou ochrannou protihlukovou stěnou do prostorové představy ukazuje na ohromující kvádry uzavřené hradbou 9,6 m vysoké pevné ochranné protihlukové bariéry jak při pohledu z jižního a východního, ale především severního směru. Uváděné 3D zobrazení zvoleným měřítkem a zanesením vzrostlé výsadby významně zkresluje skutečnost a je pro rozhodování o urbanistické hodnotě návrhu zavádějící. Již z pouhého pohledu na zpřístupněný výkres Koordinační situace je zřejmé, že plošně je navrhovaná výstavba nejen v ploše parcel výstavby, ale i v celém bloku navrhované výstavby ohraničených ulicemi neúměrně přetěžující. Provedeme-li orientační propočty poměru ploch stávající zástavby s volnou plochou příslušných parcel a ploch plánované zástavby s volnou plochou na předmětných parcelách, tak se ukáže, že tento poměr u plánované výstavby cca 2krát převyšuje poměr u stávající zástavby (tj. zastavěnost je cca 2 krát vyšší).
 • Zvolená orientace průčelí domů sice reaguje na požadavky hlukové bariéry dráhy (dle aktuální situace bez zohlednění plánované modernizace trati Praha-Kladno), nicméně přesto by severní fasáda objektů byla atakována mírně nadlimitním hlukem, jak je uvedeno v projektové dokumentaci. Při zajištění ochrany stavby proti vnějšímu hluku se musí přednostně uplatňovat opatření urbanistická před opatřeními chránícími jednotlivé stavby (č. 25 Vyhlášky). Předmětné pozemky určené pro realizaci stavby jsou v oblasti, kde dle hlukové mapy se hladina hluku v nočních hodinách pohybuje až kolem 70 dB, což ve vztahu k občanům, pro které má stavba primárně sloužit, tj. seniorům a mladým rodinám s dětmi, není umístění stavby vhodné. Rovněž z výše uvedeného plyne, že ve vztahu ke snižování hlukové zátěže se upřednostňují urbanistická opatření před opatřeními jednotlivé stavby, tedy i před vybudováním 9,6 m vysoké pevné protihlukové zdi, která rozhodně svým charakterem do stávající urbanistické koncepce nezapadá.
 • Není doložen vliv na osvitové poměry pro stávající zástavbu (sousední domy).
 • Z technické dokumentace vyplývá značná technická náročnost řešení stavby, která se musí promítnout do nákladů a tím i do ceny vytvoření nemovitosti a následně do výše nájemného budoucích uživatelů.
  Spolu s projektovanou strukturou bytů – 11x 3pokojový s plochou cca 65-84 m2, 31x 2pokojový s plochou cca 52-63 m2 a 31x 1pokojový s plochou cca 34-47 m2 – vyvstává pak otázka, zda je dodržena sociální koncepce jejich určení schválené Radou MČ v rámci Sociálního programu Prahy 6, kde je uvedena velikost „sociálních“ bytů 1+kk a 2+kk.
  S podivem je rovněž skutečnost, že jak se uvádí v usnesení MČ č. 1606/12, finanční přínos developerského projektu by nebyl příliš významný z důvodu blízkosti železniční trati a tím zvýšených nákladů na odhlučnění, ale použití finančních prostředků daňových poplatníků pak dle Městské části už výstavbu efektivní učiní.

 

My, níže podepsaní občané žádáme zastupitele MČ Praha 6, aby na základě výše uvedených faktů bylo upuštěno od nevhodného záměru plánované výstavby bytového domu s malometrážními byty v ulici Rakovnická.

 

Za petiční výbor:

Lenka Vanišová, Stochovská 188/30, Praha 6

Petr Skořepa, Stochovská 125/21, Praha 6

Dita Emingerová, Ledecká 140/6, Praha 6

 

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:

Lenka Vanišová, Stochovská 188/30, Praha 6

 

 

Jeden komentář

 1. krásně se tam kdysi žilo says:

  Toto je ukázka naprosto arogantního přístupu MČ P6 k lidem, kteří žijí v okolní zástavbě. Ty parcely měly být použity pro výstavbu rodinných domů a ne znehodnotit současné byty a rodinné domy, znemožnit užívání zahrad, zastínit výhledy a odebrat lidem veškeré soukromí. Opět moc byrokracie nad zdravým rozumem.

Web je nyní ve spícím / archivním režimu, ale nové články občas přibývají, to ano... Díky za podporu!
close
open